Prospectus

nl en

Introduction French Literature II: de 1800 à nos jours

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de belangrijkste teksten uit de Franse letterkunde vanaf 1800 tot nu. Je leert deze teksten in het origineel lezen, in bloemlezing of in hun geheel, en je leert ze plaatsen binnen de betreffende cultuurhistorische kaders en literaire stromingen. In het practicum (1 uur per week) leer je zelf literaire teksten analyseren via technieken als close reading en explication de texte; je leert zelfstandig informatie verzamelen over literatuur en mondeling en schriftelijk verslag leggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de belangrijkste teksten en stromingen

 • Deze teksten kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders

 • Literaire teksten leren analyseren

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege

Studielast

Totale studielast:140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Bijwonen practica: 14 uur

 • Voorbereiden college: 28 uur

 • Maken opdracht(en) voor practicum: 33 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 33 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: midtermtentamen (40%); eindtentamen (40%); practicumcijfer (20%); het gemiddelde van de twee deeltentamens dient minimaal een 6 te zijn.

Herkansing

Midtermtentamen en eindtentamen worden tegelijk herkanst. Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: studiemateriaal, opdrachten, corrigés, proeftentamens.

Literatuur

 • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a, Mille ans de littérature française , Nathan, 2003.

 • Gustave Flaubert, Trois Contes (Petits Classiques Larousse)

 • Jean-Philippe Toussaint: La salle de bain (Editions de Minuit)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.E. Schulte Nordholt