Prospectus

nl en

Visual Analysis I: Iconography and the Interpretation of Western Art

Course
2019-2020

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de iconografische en iconologische methodologie, zoals die zijn ontwikkeld voor de westerse kunstgeschiedenis. Tijdens de eerste weken van de cursus worden termen en begrippen uit de iconografie behandeld en wordt een overzicht gegeven van thema’s uit de Bijbel en de klassieke oudheid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldende kunst. Tijdens het tweede deel van de cursus wordt een aantal aspecten van de iconografie nader uitgediept aan de hand van thema’s als beeldtraditie, de context waarin De Nachtwacht van Rembrandt moet worden geplaatst en de manieren waarop de genreschilderkunst uit de 17de eeuw door verschillende kunsthistorici wordt geïnterpreteerd.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over de methodiek van de iconografie en iconologie aan de hand van kunstwerken uit verschillende periodes van de Westerse kunstgeschiedenis. De leerdoelen zijn:

 • Studenten leren de belangrijkste iconografische thema’s in de Westerse kunstgeschiedenis te herkennen: verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, de Klassieke Oudheid en profane thema’s.

 • Studenten leren het instrumentarium te beheersen om tot (pre-)iconografische analyse te komen (iconografische woordenboeken, Iconclass en online referentiemateriaal)

 • Studenten leren een kunstobject op wetenschappelijk verantwoorde wijze (pre)-iconografisch te beschrijven.

 • Studenten leren iconografische beeldtradities te analyseren.

 • Studenten leren een geselecteerd aantal kunstwerken uit de kunstgeschiedenis te interpreteren binnen hun oorspronkelijke context.

 • Studenten verwerven kennis van uiteenlopende wetenschappelijke visies en methodes op het terrein van de iconografie aan de hand van enkele sleutelartikelen op dit gebied.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Zelfstandig uitvoeren van een iconografische opdracht

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 12 weken
14 uur: Voorbereiding colleges
16 uur: Inlezen voor en maken van een iconografische beschrijving (deeltoets 1: take home-opdracht)
80 uur: Voorbereiden deeltoets 2, een schriftelijke eindtoets over collegestof, het boek van Van Straten en drie artikelen over de interpretatie van genreschilderkunst in de zeventiende eeuw
4 uur: toetsing (+evt. 2 uur hertentamen) —-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (40%), take home-opdracht: de iconografische beschrijving van en iconologisch onderzoek naar een schilderij of beeldhouwwerk.

 • Deeltoets 2 (60%): schriftelijk tentamen in de vorm van enkele essayvragen over de collegestof.

Voor deeltoets 1 en 2 zijn cijfers lager dan 6.0 niet toegestaan.

Herkansing: Als voor de toetsen een onvoldoende is behaald, kunnen ze worden herkanst. Voor deeltoets 1 moet in dat geval een andere opdracht worden gemaakt. De herkansing voor toets 2 zal - voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van het studiemateriaal. Het bevat:

 • de powerpoints van de colleges;

 • links naar de artikelen;

 • links naar handige internetsites;

 • de opdrachten voor de ‘take-home toets’;

 • een proeftentamen met uitwerking.

Literatuur

 • Roelof van Straten, Inleiding in de iconografie (meest recente druk), Bussum: Coutinho.

 • Theo Veenhof (red.), Hall’s iconografisch handboek (meest recente druk), Leiden: Primavera Pers.

 • Een Bijbel (Oude en Nieuwe Testament).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.E.W. (Marion) Boers-Goosens (docent)

Of neem contact op met de studiecoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

Visuele Analyse I stond voorheen in het tweede semester, maar verplaatst in het studiejaar 2018-2019 naar het eerste semester.