Prospectus

nl en

Seminar Excursion Berlin

Course
2019-2020

Toegangseisen

De volgende vakken dienen te zijn afgerond:

 • Freshman’s Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

 • Tenminste één BA2-werkcollege

Beschrijving

Berlijn biedt kunsthistorici een schat aan oude, moderne en contemporaine beeldende kunst, architectuur, en kunstnijverheid. In de afgelopen 30 jaar heeft de hereniging van voormalig oost en west Berlijn een nieuw en prestigieus aanzicht gegeven aan deze metropool. Oude gebouwen en musea werden gerestaureerd en collecties opnieuw toegankelijk gemaakt. Verschillende musea bezitten topstukken op het gebied van de beeldende kunst. Tijdens de excursie wordt ook een dagtocht gemaakt naar Dessau om het gerestaureerde Bauhaus-complex te bekijken. In Potsdam wordt Sanssouci bezocht, het achttiende-eeuwse zomerpaleis van koning Frederik de Grote van Pruisen.

Leerdoelen

Studenten bestuderen tijdens de excursie objecten van studie die het terrein uitmaken van de kunstgeschiedenis in de volle breedte.

De leerdoelen hierbij zijn:

 • Studenten leren onderwerpen te analyseren binnen de museale en monumentale omgeving van het excursiedoel (Berlijn), in confrontatie met een veelheid aan kunstvormen.

 • Studenten leren een onderwerp af te bakenen op het gebied van de (moderne) beeldende kunst dat is gerelateerd aan het excursiedoel, en leren er een zelfstandig verdiepend onderzoek naar te initiëren.

 • Studenten leren gebruik te maken van eerder opgedane kennis van het kunsthistorisch apparaat, van technische en materiële aspecten, en van invalshoeken als vorm, functie en inhoud van de in beschouwing genomen artefacten.

 • Studenten leren een eigen onderzoek mondeling (powerpoint-ondersteunde presentatie van circa 10 minutentijdens de werkgroep en enkele korte presentaties tijdens de excursie) en schriftelijk (tekst van circa 3000 woorden excl. titelpagina, noten en literatuur) te kunnen presenteren, op een wetenschappelijk niveau.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Combinatie:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege (m. referaat)

 • Excursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (280 uur)

24 uur: Deelname hoor-/werkcolleges: 2 uur p.w. x 12 weken
24 uur: Voorbereiding hoor-/werkcolleges
30 uur: Uitwerken van take-home tentamen en onderzoeksvoorstel
50 uur: Voorbereiding en verzorging presentaties
80 uur: Excursie
72 uur: Voorbereiden (literatuurstudie, bronnenonderzoek) en schrijven werkstuk
—-
280 uur

Toetsing

 • Schriftelijk take-home tentamen en onderzoeksvoorstel (30%).

 • Presentatie-opdracht 1 (5%): door powerpoint-ondersteund referaat (tijdens het werkcollege).

 • Presentatie-opdracht 2 (5%): korte referaten (“op locatie”) van in totaal circa 15 minuten.

 • Afsluitend werkstuk (60%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de werkstukken wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Op Blackboard kan men het rooster, de lijst met onderwerpen voor referaat en werkstuk en alle andere relevante informatie van de reis vinden.

Literatuur

Reader-teksten op Blackboard.

Aanmelden

In verband met het tijdig reserveren van overnachtingen ter plaatse, ontvangen studenten in de loop van het eerste semester bericht over de aanmeldingsprocedure. Zij zullen gevraagd worden zich aan te melden via de studiecoördinator. Studenten kunnen hun voorkeur voor de excursie naar Berlijn of Florence uiterlijk op vrijdag 15 november. Plaatsing is pas definitief als aan alle ingangseisen is voldaan. Het is mogelijk dat een werkgroep vol zit en niet alle studenten mee kunnen naar de bestemming van hun eerste keuze. Na bevestiging van de studiecoördinator zal de onderwijsadministratie de student aanmelden in uSis.

Contact

Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Of neem contact op met de studiecoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

 • Er zijn dit studiejaar twee excursie bestemmingen, te weten Berlijn en Florence. Studenten kunnen een voorkeur aangeven.

 • Voor de alternatieve excursiebestemming Florence, zie: Excursiewerkcollege Florence

 • De excursie week vindt plaats van 18 t/m 25 mei 2020

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • Per persoon is er een excursievergoeding van circa € 150,-

 • De kosten van de excursie bedragen voor de student globaal (€ 550-150=) € 400 ,-

 • Vanwege de Toegangseisen (zie boven) is het onverstandig om al kosten te maken voor de excursie alvórens er een formele toestemming is van de Examencommissie om aan de excursie deel te nemen.