Prospectus

nl en

Language acquisition 2

Course
2019-2020

Toegangseisen

Taalverwerving Russisch uit de propedeuse of gelijkwaardig niveau.

Beschrijving

Let op: voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Het vak Russische taalverwerving bestaat uit de volgende onderdelen: spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. De colleges worden gegeven in het talenpracticum. Tijdens de lessen worden grammatica en woordenschat actief geoefend, de uitspraak en de intonatie verder verbeterd. Geheugentechnieken worden aangeleerd. De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur per week (4 uur per week) in het eerste semester. In het tweede semester 2 uur per week. Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden op professioneel niveau. De studenten worden voorbereid op het verblijf in Sint-Petersburg. Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moeten de studenten zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau B1 van het Common European Framework of Reference.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 ects)

  • College 52 uur (1e semester) + 12 uur (2e semester)

  • Huiswerk 74 uur

  • Tentamen 2 uur

Toetsing

Toetsing

  • Tussentoetsen (25%)

  • Deeltentamen in maart (25%).

  • Eindtentamen na terugkomst uit Sint Petersburg (50%) bestaat uit schrijf-, luister- en spreekvaardigheid.

Weging

Zie boven.

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Bron, J. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 3, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.Anissimova
Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma
Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges per semester mogen gemist worden.