Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

The Russian Economy

Course
2019-2020

Toegangseisen

Kennis van het Russisch op B1 niveau.

Beschrijving

Deze cursus geeft een omvattend overzicht van de Russische economie sinds 1991, met een nadruk op de meest recente jaren. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: energievraagstukken, corruptie, de erfenis van de Sovjeteconomie, economische hervormingen, informele economie, migratie, de relatie tussen politiek en economische belangen, en externe economische relaties.

Leerdoelen

Het primaire doel van het college is om de kennis van en het inzicht in de Russische economie te bevorderen. Studenten leren over de belangrijkste onderwerpen ten aanzien van de recente geschiedenis en de huidige status van de Russische economie. Academische onderzoeksvaardigheden worden verder ontwikkeld aan de hand van een reeks geschreven opdrachten. Aan het einde van het college zijn studenten in staat om:

  • verslag te doen van hun kennis van en inzicht in de Russische economie in schriftelijke opdrachten, een schriftelijk tentamen, en mondelinge presentaties.

  • ontwikkelingen in de Russische economie te interpreteren en duiden op basis van inzichten uit het vakgebied van de politieke economie (political economy).

  • mediaberichten over de Russische economie (in het Russisch, Nederlands en Engels) kritisch te beoordelen en in een bredere context te plaatsen.

  • de beleidsrelevantie van ontwikkelingen in de Russische economie vast te stellen en te verklaren.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 280 uur
college, 26 uur
tentamen 2 uur
zelfstudie en het schrijven van papers 252 uur

Toetsing

Toetsing

Korte geschreven opdrachten, presentaties en een tentamen.

Weging

Opdrachten 40%
Presentaties 20%
Tentamen 40%

Het vak wordt met een voldoende afgesloten als het gewogen gemiddelde een 5.50 of hoger is.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Informatievoorziening over de cursus
    *Bekendmaking van cijfers
    *Inleveren geschreven opdrachten

Literatuur

Een reeks wetenschappelijke tijdschriftartikelen en boekhoofdstukken die worden aangekondigd in de studiehandleiding.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: M.Bader
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.