Prospectus

nl en

Moral Psychology

Course
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Bachelorstudenten Filosofie/Philosophy die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Political Philosophy/Politieke filosofie.

 • Pre-masterstudenten Philosophy die in het bezit zijn van een toelatingsbesluit en voor wie deze cursus een onderdeel is van het vereiste pre-masterprogramma. De cursus Ethiek dient te zijn afgerond.

Beschrijving

Morele psychologie bestudeert de psychologische aannames van morele theorieën, en de psychologische processen die een rol spelen in morele oordelen en moreel gedrag. In deze cursus zullen we een aantal van deze aannames en processen onderzoeken. We zullen onderzoeken wat van een gebeurtenis een handeling maakt; wat iemand tot een actor maakt; wat motivatie en verlangen precies zijn; welke rol emoties, en situaties spelen in morele oordelen; of we verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor onze handelingen; welke rol evolutie speelt in het ontstaan van de moraal; en of wilszwakte mogelijk is. Daarnaast zullen we ook kijken naar hedendaagse (neuro-)psychologische onderzoeken over morele motivatie om te zien wat voor inzichten deze onderzoeken opleveren voor de morele psychologie.

Leerdoelen

Doelstelling

Deze cursus heeft tot doel om studenten een begrip te geven van de belangrijkste theorieën en concepten binnen de morele psychologie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • een goed begrip van de volgende concepten: handeling, motivatie, verlangen, oordeel, emotie, vrije wil, wilszwakte, identiteit, en actorschap;

 • inzicht in de moreel psychologische theorieën van Donald Davidson, Harry Frankfurt, het sentimentalisme, het situationisme, alsmede de belangrijkste kritieken op deze theorieën;

 • kennis van sommige resultaten van hedendaagse (neuro-) psychologische onderzoeken over morele motivatie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • psychologische, antropologische, en handelingstheoretische aannames van ethische teksten te herkennen;

 • de plausibiliteit van deze aannames te evalueren;

 • hun evaluaties zowel mondeling als schriftelijk duidelijk te maken.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende websites:

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: (13 weken x 3 uur): 39 uur

 • Bestuderen literatuur: 151 uur

 • Schrijven papers: 64 uur

 • Maken overige opdrachten en voorbereiden colleges: 26 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Participatie: studenten mogen niet meer dan drie (3) keer afwezig zijn.

 • Peer review opdracht: deze opdracht is vereist voor het behalen van de cursus. De peer review zal niet becijferd worden, maar dient voldoende gemaakt te zijn voor het behalen van de cursus.

 • Vier (4) schriftelijke opdrachten over specifieke onderwerpen, die tezamen het cijfer bepalen.

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door weging van de vier geschreven opdrachten (elke opdracht 25%). Een subopdracht mag onvoldoende gemaakt zijn.

Herkansing

De herkansing zal bestaan uit een essay van 6000 woorden over een specifiek onderwerp. De cijfers voor de vier schriftelijke opdrachten komen te vervallen.

De herkansing kan enkel gemaakt worden als de niet-becijferde elementen naar behoren voldaan zijn. Voldoende aanwezigheid bij de colleges is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die voor de vier schriftelijke opdrachten gemiddeld een voldoende hebben kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • aankondigingen

 • het programma van de cursus

 • teksten

 • cijfers voor de opdrachten

Literatuur

Literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard bij aanvang van de cursus.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Drs. B. Hoorneman

Opmerkingen

Niet van toepassing.