Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een inleiding gegeven tot de belangrijkste onderwerpen van de wetenschapsfilosofie: theorie en observatie, natuurwetten, wetenschappelijke verklaringen, realisme en anti-realisme, causaliteit, en feministische wetenschapsfilosofie en objectiviteit. Door een combinatie van primaire en secundaire teksten raakt de student vertrouwd met filosofen als Popper, Kuhn, Laudan, Worrall, Longino en Cartwright.

Leerdoelen

Doelstellingen

Doel van de cursus is de student kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en ideeën in de moderne wetenschapsfilosofie en te trainen in het lezen en bediscussiëren van filosofische artikelen in dit vakgebied.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste stellingen en concepten binnen de wetenschapsfilosofie en diens auteurs.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de belangrijkste posities in de wetenschapsfilosofie te herkennen en samen te vatten;

 • een filosofisch artikel uit een wetenschapsfilosofisch academisch tijdschrift te lezen en becommentariëren;

 • een theoretisch filosofisch betoog met een onderbouwde stelling binnen de wetenschapsfilosofie te plannen en schrijven.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende website:

Rooster BA Filosofie: Filosofie, BA2 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Let op:

 • Studenten in het BA Plus-traject moeten zich voor het tutorial inschrijven in groep 101.

 • Studenten in het Standaardtraject (incl. keuzevakstudenten) die het tutorial willen volgen moeten zich inschrijven in groep 102.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (2 uur per week)

 • Tutorial (2 uur per week)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.
Het tutorial is facultatief voor studenten in het Standaardtraject.

Studielast

Totale studielast (5 EC x 28 uur): 140 uur.

 • Bijwonen colleges (13 x 2 uur): 26 uur

 • Bijwonen tutorials (13 x 2 uur): 26 uur

 • Toetsing: maken van schriftelijke tentamens (2 + 3 uur): 5 uur

 • Wekelijkse voorbereiding colleges en tutorials: 13 x 4 = 52 uur

 • Voorbereiding tentamens: 31 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Schriftelijk deeltentamen (40% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk eindtentamen (60% van het eindcijfer)

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatievoorziening

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Alan Chalmers (2013), What Is This Thing Called Science, fourth edition, Open University Press. ISBN 9780335262786.

 • Martin Curd & J.A. Cover (2012), Philosophy of Science: The Central Issues, second international student edition, WW Northon & Co, ISBN 9780393920802.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Studeren à la carte: niet van toeapssing.

Contact

Dr. R.W. Runhardt

Opmerkingen

Niet van toepassing.