Prospectus

nl en

Metaphysics

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstelling

Studenten verwerven basiskennis van de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten verwerven inzicht in de historische en systematische samenhang tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende filosofische analyses.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de geschiedenis van de metafysica, met nadruk op Aristoteles, Descartes, Kant en Rorty;

 • de ontwikkeling van de metafysica opgevat als categoriale analyse en de samenhang tussen ontologie en epistemologie;

 • de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

 • zelfstandig kritisch na te denken over mogelijkheid en zin van de metafysica;

 • een kort filosofisch essay te schrijven aan de hand van een specifieke opdracht.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende website:

Rooster BA Filosofie: BA Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Schriftelijk tentamen: 3 uur

 • Bestuderen literatuur: 71 uur

 • Schrijven paper (deeltentamen): 24 uur

 • Voorbereiden tentamen:16 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Midterm essay (30%)

 • Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, bestaande uit een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur

 • het beschikbaar stellen van opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.