Prospectus

nl en

Political Philosophy

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de hedendaagse politieke filosofie. We maken kennis met kernbegrippen en debatten in de politieke filosofie en lezen moderne klassiekers van denkers als Hannah Arendt, Michel Foucault, John Rawls, en Iris Young. Centrale vragen zijn: wat is politiek? Wat betekent het om vrij te zijn? Wat is rechtvaardigheid? Hoe zou een rechtvaardige samenleving eruit zien? En hoe kan een overheid gerechtvaardigd worden?

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft tot doel studenten een brede introductie te geven in de hedendaagse politeke filosofie aan de hand van primaire teksten en hoorcolleges.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • fundementele concepten van de politieke theorie;

 • de belangrijkste theorien binnen de hedendaagse politieke filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • Posities in debatten over hedendaagse filosofie te herkennen en te begrijpen en argumenten te analyseren;

 • Kernbegrippen en theorieën met elkaar in verband brengen en gebruiken in filosofische redeneringen.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende websites:

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: (13 weken x 2 uur): 26 uur

 • Maken tentamens (2 x 3 uur): 6 uur

 • Bestuderen literatuur: 84 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 24 uur

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen (40%)

 • Schriftelijk eindtentamen (60%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie naar studenten;

 • het beschikbaar stelllen van (aanvullende) literatuur.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

De leeslijst wordt voor aanvang van de cursus bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. T. Fossen

Opmerkingen

Geen.