Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in dit Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen 2A en 2B aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het eerste deel (A) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

  • Onderwijswetenschappen: leren en onderwijs.

  • Gezinspedagogiek: opvoeding en ontwikkeling in verschillende specifieke contexten.

IPO 2A is verdeeld in twee delen:

Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen biedt inzicht in hoe individuen leren, wat de mentale processen zijn die daarbij een rol spelen en hoe die processen (kunnen) worden beïnvloed. Door te begrijpen hoe leerlingen leren kan de onderwijspraktijk zich beter richten op en aanpassen aan de unieke kenmerken van leerlingen. Hierbij komt ook de neurologische basis van leren ter sprake. We gaan in op vragen als: Wat gebeurt er in de hersenen tijdens leren? Kloppen de claims die worden gemaakt op basis van hersenonderzoek wel? Hoe leren kinderen taal en rekenen? Zijn vernieuwende onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs of ontdekkend leren een goed idee? Wat kan technologie betekenen voor het onderwijs, en wat niet?

Gezinspedagogiek

De Gezinspedagogiek richt zich op de wetenschappelijke bestudering van de normatieve ontwikkeling van kinderen in verschillende specifieke opvoedingscontexten. Hieronder valt het opvoedingsgericht handelen in het gezin en gezinsondersteunende of aanvullende instellingen, maar ook de invloed van de maatschappij en cultuur op de ontwikkeling van kinderen. De rol van de gezinspedagoog is niet het diagnosticeren of het behandelen van leer- of gedragsproblemen maar het geven van voorlichting en opvoedingsondersteuning aan gezinnen en opvoeders en het adviseren van beleidsmakers op basis van wetenschappelijke kennis. Binnen de specialisatie Gezinspedagogiek ligt de nadruk op het empirisch onderzoek waarbij ouders en kind bestudeerd worden vanuit zowel een intercultureel als een gedragsperspectief. We gaan in op vragen als: Welke factoren spelen een rol bij de opvoeding door ouders? Hoe beïnvloeden broers en zussen elkaars ontwikkeling? Wat zijn gevolgen van kindermishandeling? Mogen jonge kinderen al op de iPad? Hoe beïnvloedt het kinderdagverblijf de ontwikkeling van kinderen? Hoe kan het problematisch functioneren van gezinnen worden behandeld in een forensische context? Wat zijn de negatieve gevolgen van internationale adoptie?

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is tweeledig. Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties (waaronder het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis) met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel A zijn dat de werkvelden Onderwijswetenschappen en Gezinspedagogiek). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.
Het tweede doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijke schrijven. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het schrijven van een paper. Studenten leren een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zullen studenten in de latere beroepspraktijk zich schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en een paperopdracht.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen, die beide voor 50% meetellen in het eindcijfer. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 behaald worden. Beide onderdelen kunnen alleen herkanst worden bij een cijfer lager dan 5,5.

  • Paper. Studenten worden voor het schrijven van de paper ingedeeld bij Onderwijswetenschappen óf Gezinspedagogiek. Hierbij wordt indien mogelijk rekening gehouden met individuele voorkeuren. Op Blackboard zal hier meer informatie over te vinden zijn.

  • Tentamen: Multiple-choice vragen over de behandelde stof.

Blackboard

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Blackboard raadplegen.

Literatuur

  • Boek voor onderdeel Onderwijswetenschappen: wordt nog bekend gemaakt.

  • Van IJzendoorn, M.H., & Van Rosmalen, L. (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

  • Wetenschappelijke artikelen worden op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinatoren van dit vak zijn: Dr. Linda van Leijenhorst (Onderwijswetenschappen-deel)
en Carolien Giesen (Gezinspedagogiek-deel).