Prospectus

nl en

Tutoraat

Course
2019-2020

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen tutoraat

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving Tutoraat

 • Praktische oefeningen in diverse academische vaardigheden, waaronder presentatievaardigheden en literatuuronderzoek;

 • studieplanning (en leerlijnen) en strategisch/zelfstandig studeren;

 • opzetten en uitvoeren van een mini-onderzoek en daar verslag van doen;

 • observatietechnieken en observatie-opdracht;

 • kritisch omgaan met het ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen, zowel van zichzelf als dat van anderen, met speciale aandacht voor wetenschappelijke fraude en de NVO-beroepscode.

Leerdoelen

 1. Het bevorderen van het inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van de propedeutische fase, en in relatie tot het onderwijsprogramma voor het vervolg van de bacheloropleiding en in de masteropleiding.
 2. Het - op aanvangsniveau – realiseren van de volgende vaardigheden:
 • het vergaren van relevante informatie over een specifiek thema, inclusief het gebruik van bibliotheekhulpmiddelen;

 • het vervullen van individuele deeltaken in een samenwerkingsverband;

 • het – op aanvangsniveau – bevorderen van voor wetenschappelijke vorming relevante attituden, zoals: verwondering en nieuwsgierigheid, bereidheid tot twijfel, inspanning en doorzettingsvermogen, oog voor maatschappelijke consequenties en bereidheid tot samenwerking.

Beschrijving Practicum Proefpersonen

Het leren doen van wetenschappelijk onderzoek is één van de pijlers van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Verschillende studie-onderdelen worden hieraan gewijd: Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS (beide in de propedeutische fase), Onderzoekspracticum 2, Methoden van kwalitatief onderzoek, Oefenonderzoek (tweede jaar) en het Bachelorproject (derde jaar).
Om een oordeel te kunnen vellen over de waarde van de resultaten van (andermans) empirisch onderzoek en over de ethische aspecten ervan, is het nuttig zelf te ervaren hoe het is om onderwerp van onderzoek te zijn. Daarom nemen eerstejaars studenten verplicht deel aan onderzoek dat bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen of het Instituut Psychologie wordt verricht; niet als onderzoeker maar als onderzochte. Tijdens de propedeutische fase fungeren studenten 8 uur als proefpersoon of respondent in een pedagogisch of psychologisch onderzoek.
Deze 8 uur worden geregistreerd via het Proefpersonenwervingssysteem waarover u nog geïnformeerd wordt. Binnen het Tutoraat wordt aangegeven vanaf wanneer aanmelden mogelijk is. Studenten bepalen zelf aan welke onderzoeken zij willen deelnemen. Wie vanwege bijvoorbeeld gewetensbezwaren niet wil deelnemen, dient een verzoek te richten aan de Examencommissie. De Examencommissie bepaalt ook of er vervangende opdrachten gemaakt moeten worden.
Alle studenten schrijven een verslag over hun ervaringen als deelnemer aan onderzoek.

Aanmelden voor deelname aan onderzoeken is verplicht en verloopt uitsluitend via een digitaal systeem waarover de student aan het begin van het studiejaar geïnformeerd wordt. Eerstejaarsstudenten krijgen automatisch een account voor dit systeem.

Rooster

Rooster Tutoraat gehele jaar (groep 3 en 7) Rooster Tutoraat eerste semester (overige groepen) Rooster Tutoraat tweede semester (overige groepen)

Onderwijsvorm

Alle eerstejaars studenten worden ingedeeld in tutorgroepen van ongeveer vijftien studenten die begeleid worden door een tutor. Na de eerste tutorbijeenkomst kan op verzoek van de student of de tutor een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarin bijzondere omstandigheden die van invloed op de studie kunnen zijn besproken worden. Van dit gesprek wordt een vertrouwelijk verslag gemaakt dat in het dossier van de desbetreffende student(e) wordt opgenomen. In het eerste semester zijn er eenmaal in de week bijeenkomsten. In het tweede semester zijn er minder bijeenkomsten. De bijeenkomsten van het tweede semester staan voor een belangrijk deel in het teken van ethische aspecten van wetenschappelijk handelen (en sluiten nauw aan op het studie-onderdeel Inleiding in de praktische filosofie).

De tutorial ‘Bibliotheekgebruik én de online cursus ‘Literatuur vinden’ alsmede het onderdeel ‘taalvaardigheid Nederlands’ (eerste semester) zijn verplichte onderdelen van het Tutoraat. Ook het Practicum proefpersonen valt onder het Tutoraat.

In de tweede week van het studiejaar dient elke eerstejaarsstudent deel te nemen aan de toets Nederlandse taalvaardigheid. Indien men voor deze toets geen voldoende haalt, moet men het zelfstudiepakket ‘schrijfhulp’ uitvoeren.

De eerstejaars studenten krijgen de groepsindeling thuis gestuurd (indien men zich tijdig heeft aangemeld bij de opleiding). De zalen en tijden van de verschillende tutorgroepen staan in het rooster op de website vermeld.

Let op: het Tutoraat moet verplicht tijdens het eerste jaar van inschrijving gevolgd worden. Voor het onderwijsonderdeel Tutoraat wordt geen vrijstelling verleend.

Toetsing

Studenten ontvangen, indien men voldaan heeft aan alle eisen, de studiepunten na afloop van het tweede semester. Die eisen zijn:

 • een voldoende beoordeling van alle opdrachten en een actieve deelname aan het Tutoraat. Alle bijeenkomsten van het Tutoraat zijn verplicht; bij afwezigheid met een geldige reden, ter beoordeling van de tutor en na overleg met de coördinator, dient altijd een vervangende opdracht gemaakt te worden. Vakantie geldt niet als geldige reden;

 • eveneens dient men de tutorial (en toets) ‘Bibliotheekgebruik’ én de online cursus ‘Literatuur vinden’ met een voldoende afgesloten te hebben en dient men de taaltoets met een voldoende te hebben afgesloten (bij onvoldoende resultaat dient de zelfstudiemodule ‘Schrijfhulp’ geheel uitgevoerd te zijn).

 • Voor het Practicum proefpersonen geldt: 8 uur (= 16 credits) geregistreerd als proefpersoon aan onderzoek te hebben deelgenomen én een voldoende beoordeling voor het verslag hebben behaald. Inleverdatum verslag proefpersonen via Turnitin: maandag 11 mei 2020 vóór 23.59 uur. Het verslag moet ook geprint ingeleverd te worden (uiterlijk op dinsdag 12 mei 2020).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Werkboek Propedeuse Tutoraat Pedagogische Wetenschappen 2019-2020. (Te bestellen via: De webwinkel voor het bestellen van readers).

Contact

Coördinator is drs. A.W.M. Duijx. De heer Duijx heeft tijdens het eerste semester spreekuur op maandag van 10.00 – 15.00 uur.