Prospectus

nl en

Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

LET OP: Overgangsregeling 2019-2020 voor Bachelorstudenten die vóór 01-09-2019 met de Bacheloropleiding zijn begonnen

In 2019-2020 wordt de keuzeruimte in jaar 3 voor studenten die per 1 september 2019 beginnen aan de Bacheloropleiding verruimd van 20 naar 25 ec.

De volgende overgangsregeling is van toepassing:

  • Bachelorstudenten die het vak Inleiding in de Sociologie (5 ec) óf het vak Sociale theorieën (5 ec) in jaar 1 hebben behaald, moeten het verplichte vak Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (jaar 1, blok 2) volgen. De keuzeruimte in jaar 3 omvat voor hen 20 ec.

  • Bachelorstudenten die het vak Inleiding in de Sociologie (5 ec) óf het vak Sociale theorieën (5 ec) in jaar 1 niet hebben behaald, moeten in plaats daarvan het verplichte vak Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (jaar 1, blok 2) volgen. De keuzeruimte in jaar 3 omvat voor hen 25 ec.

Beschrijving

Tot voor kort was de psychologische en pedagogische kennis voornamelijk gebaseerd op onderzoek verricht in westerse culturen. Globalisering en nieuwe migratiepatronen hebben tot het besef geleid dat deze kennis niet zonder meer geldig is voor andere culturen of etnische minderheidsgroepen in Nederland. Het is daarom van groot belang dat pedagogen kennis nemen van niet-westerse opvoedings- en ontwikkelingspatronen. In deze cursus wordt aan de hand van theoretische modellen, en gegevens uit onderzoek een beeld gegeven van de verscheidenheid in opvoeding en ontwikkeling vooral in Nederland en iets mindere mate in andere landen. Aandacht wordt besteed aan de methodologische en theoretische uitdagingen waar de onderzoek(st)ers, beleidmakers en clinici op stuiten wanneer zij pedagogische en psychologische verschijnselen uit een andere (sub)cultuur in verschillende cultuurdiverse situaties proberen te begrijpen en te verklaren en wanneer zij het leren, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en hun opvoeders willen verbeteren.

Leerdoelen

  • Kennis hebben van begrippen die een centrale rol spelen bij het doorgronden van de betekenis van culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulp voor de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  • Kennis hebben van processen die een rol spelen bij interculturele relaties in samenlevingen en hun mogelijke impact op de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  • Kennis hebben van groeps- en persoonskenmerken die verklaren waarom acculturatieprocessen en hun gevolgen verschillen tussen groepen en individuele kinderen.

  • Een basale kennis van uitdagingen van en mogelijkheden tot diagnostiek en interventie bij kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden en verschillende acculturatie-ervaringen.

  • Het schriftelijk leren argumenteren over uitdagingen of problemen rond culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulp voor de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, gebruik makend van de bestudeerde teksten.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen Tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een Multiple Choice tentamen. Studenten krijgen in de periode dat de colleges worden gevolgd twee keer de mogelijkheid om een korte opdracht te maken. Met elke opdracht kunnen ze één bonuspunt verdienen die ze kunnen inzetten bij de bepaling van het cijfer voor de eerste kans van het MC-tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur (onder voorbehoud van wijziging)

  • Huijnk, W., Dagevos, J., Gijsberts, M., & Andriessen, I. (Red.) (2015). Werelden van verschil; over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. Den Haag, SCP. (te downloaden van: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Werelden_van_verschil).

  • Bucx, F. & De Roos, S. (2015). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Den Haag: SCP ( te downloaden van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Opvoeden_in_niet_westerse_migrantengezinnen

  • Enkele teksten die zijn te downloaden via LU-digitale bibliotheek of het www en die t.z.t worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. P. Vedder