Prospectus

nl en

Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling

Course
2019-2020

De stof van [Inleiding in de ontwikkelingspsychologie] wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

De biologische aspecten van ontwikkeling en opvoeding zijn niet meer weg te denken uit de pedagogiek en nemen ook een steeds grotere rol in het pedagogische onderzoek in. In deze cursus laten we je o.a. kennis maken met de sociale neurowetenschappen. We staan stil bij de ontwikkeling van het brein en de verschillende biologische factoren die betrokken zijn bij (sociaal) gedrag. Hierbij komen ook de rol van genen, de ontwikkeling van het brein en de invloed van hormonale systemen aan bod. Er zal dieper worden ingegaan op de effecten van stress op het lichaam, de ontwikkeling van het stress-systeem en de rol van stress in het vroege leven. Daarnaast bespreken we verschillende methoden en technieken die gebruikt worden in onderzoek. Ten slotte wordt bestudeerd welke implicaties deze neurobiologische achtergronden hebben voor de pedagogiek als wetenschap die nieuwe en praktisch bruikbare kennis over opvoeding en hulpverlening wil aandragen.

Leerdoelen

Kennis opdoen van (neuro-)biologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling. In deze cursus krijgt de bachelor een idee van de ontwikkeling van brein en zenuwstelsel en wordt het functioneren van hersengebieden gekoppeld aan gedrag. Daarbij is de student zich bewust van de rol van genen en hormoonsystemen. De student raakt bekend met de methoden en technieken die gebruikt worden in biologisch getint pedagogisch onderzoek. Vakliteratuur in deze richting zal gemakkelijker te lezen zijn.

Rooster

LET OP: het vak Neurobiologische Achtergronden wordt twee keer per jaar aangeboden: één keer in het eerste semester (blok 1) en één keer in het tweede semester (blok 3).

Reguliere Bachelorstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) kunnen Neurobiologische Achtergronden uitsluitend in het eerste semester volgen. In het eerste semester omvat het vak namelijk 6 ects, in het tweede semester echter 5 ects. Reguliere Bachelorstudenten die het vak tóch in het tweede semester volgen kunnen hun Bachelorexamen niet behalen omdat zij 1 ects tekort komen.

Pre-masterstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) volgen Neurobiologische Achtergronden (Pre-master) in het tweede semester.

Studenten van de Academische Pabo (die dit vak als extra vak doen met het oog op de NVO-registratie) kunnen naar keuze Neurobiologische Achtergronden (in het eerste semester) of Neurobiologische Achtergronden (Pre-master) in het tweede semester volgen.

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en een afsluitende werkgroep voor deel B.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen. Deeltoets A en B zijn beide schriftelijke tentamens met open èn multiple choice vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden gehaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6.0 bedragen (eindcijfers tussen 5.5 en 5.9 worden afgerond naar een 6.0). De resultaten van deeltoets A en B tellen elk mee voor 50%.

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Sapolsky, Robert M. (nieuwste druk). Why zebras don’t get ulcers. An updated guide to stress, stress-related diseases, and coping. New York: Freeman.

  • Ward, Jamie. (2016). The student’s guide to social neuroscience. Second edition. New York: Psychology Press.

  • Overige literatuur in de vorm van artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Vragen kunt u per mail richten aan dr. R. Huffmeijer.