Prospectus

nl en

Pre-master onderzoeksproject

Course
2019-2020

Beschrijving

In het Pre-master onderzoeksproject doen studenten ervaring op met het opstellen van een onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek. Gedurende het project leert de student de tijdens de parallel-lopende vakken Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS en Onderzoekspracticum 2 verworven kennis en vaardigheden toe te passen bij het zelfstandig ontwerpen en uitdenken van een nieuwe studie op het gebied van Pedagogische Wetenschappen. De student richt zich op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek en denkt kritisch na over de methodologische, ethische en praktische implicaties van het eigen onderzoek. Binnen het project worden de ethische aspecten van het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder benadrukt.

Leerdoelen

  1. De student kan op basis van literatuur een gedegen wetenschappelijke onderzoeksvraag opstellen.
  2. De student is in staat om in ondersteunende omgeving zelfstandig een onderzoeksopzet uit te denken.
  3. De student kan methodologische kennis, opgedaan tijdens de vakken Onderzoekspracticum 1 en 2, toepassen bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel.
  4. De student maakt kennis met verschillende ethische richtlijnen van wetenschappelijk onderzoek.
  5. De student kan kritisch nadenken over, en oplossingen aandragen voor, ethische uitdagingen bij wetenschappelijk onderzoek.
  6. De student kan een onderzoeksvoorstel schrijven dat in grote lijnen voldoet aan de richtlijnen van een ethische toetsingscommissie.

Rooster

Hoorcolleges Werkcolleges

Onderwijsvorm

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van 3 hoorcolleges en 7 werkgroepen. Tijdens de werkgroepen werkt de student samen met medestudenten aan de hand van werkgroepopdrachten aan een onderzoeksvoorstel.

Toetsing

De studenten werken tijdens dit vak aan een onderzoeksvoorstel dat voldoet aan een vastgesteld format. Het voorstel bestaat uit vier onderdelen die elk één keer afzonderlijk worden ingeleverd en voorzien van feedback. De eindopdracht is een combinatie van de vier onderdelen waarin deze feedback verwerkt is en wordt beoordeeld met een cijfer. Deelname aan de werkgroepen en het indienen van de deelopdrachten worden meegenomen in de beoordeling van de eindopdracht . Opdrachten met een onvoldoende (een cijfer lager dan een 5.50) kunnen worden herkanst. Alle eindcijfers tussen 5.50 en 6.00 worden conform de tentamenregeling afgerond naar een 6.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur zal hoofdzakelijk bestaan uit (nader te bepalen) via Blackboard toegankelijke artikelen/tekstpassages. Verder dient de student naar aanleiding van de opdracht zelf wetenschappelijke artikelen te verzamelen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

De coördinator van het Pre-master onderzoeksproject is dr. Sarah Plukaard

Opmerkingen

De cursus vraagt een actieve houding. Voor de bijeenkomsten moet materiaal voorbereid worden, ook voorafgaand aan college 1. Informatie hierover wordt via Blackboard gegeven.