Prospectus

nl en

Filosofie en religie: water en vuur?

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Wat valt er vandaag nog te zeggen over de verhouding tussen filosofie en religie? Kunnen religieuze ervaringen een filosoof inspireren? Wat zijn religieuze ervaringen en waaraan herken je die? Kan de filosofie zelf religieuze inzichten genereren? Leven we momenteel in een tijd van godsverduistering (een uitdrukking van Martin Buber)? Of zijn we bezig het heilige opnieuw te ontdekken, zoals Charles Taylor en Luc Ferry beweren?

Deze en andere vragen verkennen we aan de hand van sleutelteksten van christelijke, joodse en humanistische filosofen die zich over het vraagstuk van de religie hebben gebogen. Een ontdekkingstocht waarop je klassieke filosofen ontmoet zoals Augustinus, Kierkegaard en de joodse denkers Buber en Levinas, en in gesprek gaat met hedendaagse denkers over religie zoals Luc Ferry en Charles Taylor.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de visies van klassieke en hedendaagse denkers (o.a. Augustinus, Kierkegaard, Buber en Levinas) op de verhouding van filosofie en religie;

 • de verschillende manieren waarop God, het heilige en de transcendentie in de filosofie ter sprake kunnen worden gebracht.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de posities van de besproken filosofen met betrekking tot de verhouding van religie en filosofie te begrijpen en daar zowel mondeling als schriftelijk helder uitdrukking aan te geven;

 • de genoemde posities uit te leggen in relatie tot de vraag naar de mogelijkheid om transcendentie en/of het heilige filosofisch ter sprake te brengen.

Rooster

Semester 1, dinsdag 13.15-15.00 uur
Collegeweken: 37 t/m 42 en 44 t/m 50
Collegezaal: PJ VETH/1.02 (Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden)

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (met responsies)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 56 uur

 • Collegevoorbereiding: 18 uur

 • Schrijven papers: 40 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Actieve participatie, uitvoeren van minimaal 2 presentaties in het college (conditioneel)

 • Een tussentoets uitwerken (2000 à max. 2500 woorden): 40%

 • Eindessay (3000-5000 woorden over een opgegeven vraagstelling): 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit het eindessay en bepaalt 60% van het eindcijfer. De behaalde resultaten voor de andere onderdelen blijven van kracht.

Deadlines

 • Midterm paper: 25 oktober 2019

 • Eindpaper: 24 januari 2020

 • Herkansing: 20 maart 2020

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • resultaten van presentaties.

Literatuur

Verplichte literatuur (aanschaffen)

 • Sören Kierkegaard, Vrees en beven, dialectische lyriek door Johannes de silentio, Budel: Damon 2006.

Verplichte literatuur (wordt ter beschikking gesteld)

 • Aurelius Augustinus, Belijdenissen, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens O.S.A., Budel 2009.

 • Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat, Essays van Emmanuel Levinas, Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak (Baarn 1987, 7e dr.); hs. 2 en 14.

 • Luc Ferry & Marcel Gauchet, Religie na de religie; gesprekken over de toekomst van het religieuze, Kampen: Klement 2005 [vert. van Le religieux après la religion, Parijs 2004].

 • Hilary Putnam, Jewish Philosophy as a Guide to Life, Bloomington 2008.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Opmerkingen

Niet van toepassing.