Prospectus

nl en

Discrete Besliskunde

Course
2019-2020

Omschrijving

Het vak Discrete besliskunde is één van de vier vakken die in Leiden het besliskundecurriculum vormen. Het behandelt een aantal onderwerpen uit het vakgebied dat in het Engels bekend staat als "discrete optimization" of "combinatorial optimization". De focus ligt op het algoritmisch benaderen van problemen, en op het bewijzen van de correctheid van de gegeven methoden. Er komt een selectie van de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Coöperatieve en non-coöperatieve speltheorie
  2. Grafentheorie (bomen, zoeken, Euler- en Hamiltongrafen)
  3. Netwerkoptimalisatie (kortste pad probleem, maximale flow probleem)
  4. Complexiteitstheorie (P vs. NP)
  5. Geheeltallige lineaire programmering
  6. Speciale lineaire modellen (transportprobleem, toewijzingsprobleem)
  7. Knapzakproblemen
  8. Schedulingproblemen

Voor veel van deze onderwerpen wordt basiskennis van de complexiteitstheorie en lineair programmeren als bekend verondersteld. In deze zin is het vak een vrij direct vervolg op het vak Combinatoriek en optimalisering. Voor verdere informatie over het besliskundecurriculum, zie website

Voorkennis

Combinatoriek en optimalisering

Werkvorm

Wekelijks 4 uur hoorcollege

Tentaminering

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit twee delen, te weten:

  • 6 huiswerkopgaven (25%)

  • schriftelijk tentamen (75%)

Voor zowel de huiswerkopgaven gemiddeld als voor het tentamen moet ten minste een 5 behaald zijn.

Literatuur

Collegedictaat. Dit is vanaf eind augustus 2019 beschikbaar om te downloaden van de webpagina van het vak. Ook zal het vanaf begin september 2019 in gedrukte vorm te koop zijn.

Extra informatie

De weekplanning is vanaf eind augustus 2019 te zien op de webpagina. Voor de cijferregistratie en het doen van belangrijke mededelingen wordt ook een Blackboardpagina gebruikt; ook hierover komt meer informatie beschikbaar op de webpagina.

Links

Website college