Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Scheikunde

Course
2019-2020

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding scheikunde.

Leerdoelen

  • De student kan een samenhangende serie vaklessen ontwerpen en geven.

  • De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van complexe varianten van activerende lessen.

  • De student kent opvattingen over inrichting van het betreffende schoolvak en kan hierover een onderbouwde mening geven en vertalen naar zijn onderwijspraktijk.

  • De student heeft op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving

Evenals in vakdidactiek 1 staat in vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. In vakdidactiek 2 ligt het accent vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.
Deelname aan de landelijke LIO-dag is verplicht.

Werkvorm

Werkcolleges, zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en een samenhangende serie lessen (maximaal 4) in de bovenbouw, van de student. De informatie over de samenhangende lessenserie bestaat uit:

  • lesontwerpen en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording van lessen afzonderlijk en hun onderlinge samenhang;

  • evaluatieresultaten van leerlingen;

  • video-opname van 1 les;

  • vakdidactische analyse van de les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
    Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

Bijwonen college: 13 bijeenkomsten van 1 3/4 uur = 23 uur
Voorbereiden college, bestuderen literatuur en ontwerpen van en reflecteren op lessen: 13 bijeenkomsten x 5 uur = 65 uur
Overige opdracht (bijv. een extra scholingsdag bijwonen op vakdidactisch gebied, zoals landelijke LIO-dag): 8 uur
Maken vakdidactisch dossier = 44 uur

Onderzoek binnen curriculumonderdeel

Bij vakdidactiek worden de verschillende fasen ontwerponderzoek voorbereid omdat op een systematische manier lessen worden ontworpen op basis van vakdidactische inzichten, deze lessen worden uitgevoerd en ook worden gegevens verzameld over leerproces en leereffecten. Enkele onderzoeksinstrumenten om zicht te krijgen op denken en leren van leerlingen worden gebruikt en besproken.

Literatuur

Digitale leeromgeving

Blackboard