Prospectus

nl en

Specialised Course: Regional government and decentralization

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In het decentralisatierecht komen bijna alle onderwerpen uit de master staats- en bestuursrecht samen. Enerzijds gaat het over de grote constitutionele vragen van de decentrale verhoudingen als uitwerking van de verticale machtenscheiding en over de gemeenten als leerscholen van de democratie. Anderzijds gaat het over alternatieve rechtsbescherming in het sociaal domein na de grote decentralisaties daar in 2015. Als er maatwerk moet worden geleverd door de gemeenten en er vooral ruimte moet worden gelaten aan ‘de professional’, past daar dan nog wel een klassieke rechtmatigheidstoets van de rechter bij?

In het vak Binnenlands bestuur en decentralisatie maakt u in een serie praktijkcolleges kennis met de hoofdlijnen van het gemeentebestuur. Tussen een introductiecollege en een slotcollege zitten drie praktijkcolleges: van een raadslid, van een wethouder en van een burgmeester. Voor deze colleges bestudeert u telkens de relevante theorie uit het voorgeschreven handboek en bereidt u een vraag voor om de theorie tijdens het college te kunnen toetsen aan de praktijkervaring van de docent.

Daarnaast biedt het vak Binnenlands bestuur en decentralisatie de mogelijkheid tot academische verdieping in tutorials. In kleine groepjes gaan we op basis van papers van studenten echt de diepte in. De onderwerpen van de tutorials verschillen en raken aan de onderwerpen waarnaar binnen de Thorbecke-leerstoel onderzoek wordt gedaan: democratische experimenten, Right to challenge, regionale samenwerking, sociaal domein enzovoort. Het aandragen van eigen onderwerpen door studenten is zeker ook mogelijk.

Ten slotte maakt het afleggen van een werkbezoek onderdeel uit van het vak.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het vak Binnenlands bestuur en decentralisatie wil u vertrouwd maken met de hoofdlijnen van het decentralisatierecht, zowel in de theorie als vanuit de praktijk. Daarnaast gaan we op een zelfgekozen deelonderwerp de academische diepte in.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de hoofdlijnen van het decentralisatierecht schetsen: vanuit de positie en bevoegdheden van de gemeenteraad, vanuit die van het college van burgemeester en wethouders en vanuit de positie van de burgemeester

 • U kunt een aan de praktijk ontleende casus op het gebied van het decentralisatierecht oplossen

 • U kunt schakelen tussen de relevante theorie uit een handboek en het praktijkperspectief van een raadslid, een wethouder en een burgemeester

 • U kunt op een deelonderwerp binnen het decentralisatierecht zelfstandig academische verdieping aanbrengen en daarover met anderen discussiëren

Rooster

Zie Bachelor en master

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. G. Boogaard, prof. mr. M.J. Cohen en anderen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur en – in het geval van een praktijkcollege – voorbereiden van een vraag aan de gastdocent.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: tutorials

 • Aantal à 1 uur: 4

 • Namen docenten: prof. mr. G. Boogaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voor de tutorials van maximaal 8 studenten schrijven per week telkens 4 studenten een paper die door de andere 4 studenten wordt bestudeerd. In totaal wordt dus twee keer een paper geschreven en twee keer een paper van een ander van commentaar voorzien.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een openboektentamen waarin twee casus uit de praktijk moeten worden opgelost (50% van het eindcijfer)

 • Schriftelijke opdrachten voor de tutorials (50% van het eindcijfer)

 • De kwaliteit van de mondelinge deelname aan de praktijkcolleges en aan de tutorials telt telkens voor maximaal 10% mee bij het respectievelijke cijfer

 • Deelname aan het onderwijs is verplicht. Bij onvoldoende deelname wordt geen eindcijfer vastgesteld.

Alleen het tentamen kan worden herkanst. Bij het hertentamen blijft het cijfer voor de schriftelijke opdrachten staan. Indien een hertentamen wordt afgelegd, wordt het eindcijfer dus voor 50% bepaald door het resultaat voor de schriftelijke opdrachten en voor 50% door het resultaat voor het hertentamen. Het resultaat voor de schriftelijke opdrachten is slechts geldig gedurende het studiejaar waarin de opdrachten zijn gemaakt.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’.

Inleverprocedures

Voor zover nodig, zal nadere informatie worden verstrekt via Blackboard

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • S.A.J. Munneke, G. Boogaard e.a., Mastermonografie Decentralisatierecht, nog te verschijnen

 • Aanvullende literatuur wordt bij aanvang van het vak bekend gemaakt

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. G. Boogaard

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, kamer C1.11

 • Bereikbaarheid:de coördinator is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar

 • Telefoon: 071 – 527 1784

 • E-mail: g.boogaard@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail:staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl