Prospectus

nl en

Upper-intermediate Persian

Course
2019-2020

De inhoud wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Toegangseisen

Intermediate Persian, Klassieke Perzische teksten, Soefisme: Islamitische mystiek (talige variant)

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen op cursusniveau vormen een meer concrete uitwerking van de wat algemener gestelde eindtermen op opleidingsniveau. De leerdoelen van de cursus dienen aan te sluiten bij het niveau van het vak en in relatie te staan tot de cursusinhoud en de toetsing.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26

Toetsing en weging

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. Mogelijkheden (NB indien voor een combinatie van toetsvormen wordt gekozen dient gespecificeerd te worden welke weging gehanteerd wordt in de totstandkoming van het eindcijfer):

  • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice)

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

  • take home-tentamen

  • werkstuk, paper e.d.

  • mondeling tentamen

  • referaat, mondelinge presentatie

Wat betreft de weging het volgende:

  1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
  2. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Beschrijf tevens hoe de herkansing is ingericht. Het is mogelijk, maar niet verplicht, om de herkansing uit dezelfde deeltoetsen te laten bestaan als de eerste kans. Het alternatief is om voor de herkansing deeltoetsen te bundelen. Het aanbieden van een herkansing is verplicht.

Herkansing

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuur

De titels (liefst als een lijst met punten) van bij de cursus te gebruiken handboeken en/of syllabi; waar deze aangeschaft kunnen worden en in hoeverre deze literatuur vooraf bestudeerd moet worden.

* *

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

K. Parsi

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.