Prospectus

nl en

Classical Persian Texts

Course
2019-2020

Toegangseisen

Language Acquisition Persian 4.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding in het lezen, analyseren en contextualiseren van klassieke Perzische teksten. De studenten maken kennis met de Perzische cultuur aan de hand van de rijke literaire traditie. We besteden aandacht aan zowel de pre-islamitische als islamitische aspecten van de Perzische cultuur. De rol van de klassieke poëzie in het hedendaagse Perzischtalige landen zoals Iran, Afghanistan en Tajikistan krijgt ruime aandacht. De Leidse Universiteitsbibliotheek heeft een rijke collectie van geïllustreerde Perzische handschriften. De student zal kennismaken met deze handschriften.
We beginnen met het bestuderen van het Shahnameh, het Perzische koningsepos, (voltooid in 1010) door de dichter Ferdowsi. De hofdichtkunst was essentieel voor Perzische vorstenhoven. Naast Ferdowsi zal aandacht worden besteed aan de andere grote meesters van de Perzische literatuur zoals Sanai, Nezami, Attar, Omar Khayyam, Saadi, Rumi, Hafez en Jami. Afwisselend bespreken we het werk van één van deze dichters aan de hand van de vier klassieke literaire genres in de Perzische dichtkunst: de robai’iyyat (kwatrijn), qasideh (Lofdicht), ghazal (lyriek) en de didactische masnavi.
De studenten leren tijdens het lezen aandacht te hebben voor de metrische en stilistische finesses van het gedicht. Zij leren de verwijzingen naar het Perzische culturele erfgoed te herkennen en te interpreteren. Uiteindelijk zijn de studenten in staat zelfstandig een gedegen analyse te geven van een gedicht uit de Perzische literaire traditie.

Leerdoelen

 • Oefenen in het lezen, analyseren en contextualiseren van klassieke Perzische poëzie en proza.

 • Kennismaken met de thema’s en motieven van de Perzische poëzie.

 • Bekwamen in de Perzische metriek en stilistiek.

 • Oefenen in de structurele literaire analyse van een Perzisch gedicht, met systematische aandacht voor genres, metra, stijlfiguren, thema’s en motieven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Voorbereiden colleges / wekelijkse opdrachten (12 x 3) 36
Paper 78

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Wekelijkse opdrachten 40%
Paper (3000 woorden) 60%

Paper waarin een gedicht of prozatekst naar keuze (in overleg met docent) wordt vertaald, geanalyseerd en geïnterpreteerd.
In het paper komt het volgende aan bod:

 • Korte biografische schets van de auteur.

 • Geannoteerde vertaling en analyse van de tekst.

 • Interpretatie, indien van toepassing onder verwijzing naar eerdere interpretaties van de tekst.

 • Eigen verklaring van de plaats van het gekozen tekst binnen de Perzische literaire traditie.

 • Het werkstuk wordt geschreven in twee stappen: een eerste versie waarop feedback wordt gegeven en een definitieve versie. Mocht de deadline voor de eerste versie niet worden gehaald, dan wordt er geen feedback meer gegeven en wordt het cijfer gelijk bepaald op basis van de definitieve versie.

 • Bij te laat inleveren van het paper wordt de volgende puntenaftrek toegepast: 1-24 uur te laat = - 0,5; 24-48 uur te laat = - 1.0; 48-72 uur te laat = -1.5; 72-96 uur te laat = -2.0. Papers die na 96 uur worden ingeleverd (inclusief weekeinde), worden becijferd met een 1.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met als aanvullende eis dat het werkstuk minimaal moet worden beoordeeld met het cijfer 5,5.

Handleiding schriftelijk werkstuk

Herkansing

Alleen het werkstuk mag worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuur

De titels (liefst als een lijst met punten) van bij de cursus te gebruiken handboeken en/of syllabi; waar deze aangeschaft kunnen worden en in hoeverre deze literatuur vooraf bestudeerd moet worden.
Woordenboeken

 • Steingass, F.J. A Comprehensive Persian-English Dictionary. London: 1892 (vele herdrukken; een recente druk, India: 1992).

Achtergronden

 • Bruijn, J.T.P., de, Persian Sufi Poetry: An Introduction to the Mystical Use of Classical Persian Poems. Richmond: Curzon, 1997.

 • Bruijn, J.T.P., de, General Introduction to Persian Literature, London: Tauris, 2008.

 • Seyed-Gohrab, A.A., Courtly Riddles: Enigmatic Embellishments in Early Persian Poetry, Leiden: Leiden University Press, 2010.

 • Schimmel, A., Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975.

De teksten worden op college uitgereikt en/of per mail aangeleverd

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.