Prospectus

nl en

Modern Persian Texts

Course
2019-2020

Toegangseisen

Intermediate Persian en Klassieke Perzische teksten.

Beschrijving

In deze cursus worden verschillende genres van moderne Perzische teksten behandeld. Cultuurhistorische teksten, politieke traktaten en speeches en religieuze teksten worden geanalyseerd en gecontextualiseerd. De student bouwt een woordenschat op in verschillende genres en leert deze teksten te vertalen en te contextualiseren. Hiernaast maakt de student kennis met retorische opbouw en met overtuigingsstrategieën.

Leerdoelen

  • Oefenen in het vertalen van hedendaagse Perzische teksten.

  • Opbouwen van woordenschat in het Perzisch

  • Inzicht verwerven in grammaticale structuren

  • Leren omgaan met woordenboeken

  • Leren omgaan met moderne primaire bronnen

  • Kennismaken met basisbegrippen in diverse genres

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Voorbereiding op de werkcolleges 36
Take home opdracht 78

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Wekelijkste vertaalopdrachten 40%
Take home opdracht bestaande uit een tekst die geannoteerd vertaald en geanalyseerd dient te worden 60%

Herkansing

Bij herkansing dient de student een omvangrijke take-home opdracht, bestaande uit 5000 woorden in het Perzisch geannoteerd, te vertalen en analyseren. Deze opdracht vervangt beide deelcijfers en geldt voor 100%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.