Prospectus

nl en

Mentoraat Bestuurskunde Ba1

Course
2019-2020

Toegangseisen

De mentoraatsbijeenkomsten vallen deels samen met de werkgroepen en zijn een verplicht onderdeel van het eerste jaar.

Beschrijving

De basis voor een goed verloop van je Bachelor wordt in het eerste jaar gelegd. Intensieve, persoonlijke studiebegeleiding is kenmerkend voor de opleiding Bestuurskunde. De eerstejaarsstudiebegeleiding in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) bestaat uit: het eerstejaarsmentoraat en studieadviezen.

Mentoraat BA1
Je krijgt een vaste docentmentor, die tijdens blok 1 en blok 2 ook je werkgroepdocent is. In de werkgroepen oefen je je academische vaardigheden aan de hand van concrete onderwerpen: analyseren, argumenteren, presenteren, schrijven etc.

Naast de werkgroepen krijg je gedurende het eerste jaar vier groepsbijeenkomsten met je mentorgroep, waarin je o.a. elkaar leert kennen, wegwijs wordt gemaakt, informatie krijgt over verwachtingen vanuit de universiteit, extra advies krijgt over academische en studievaardigheden, doelen bepaalt voor het eerste jaar, reflecteert op je studievoortgang en vooruitblikt. Twee bijeenkomsten worden met een groepsuitje afgesloten.

Naast deze groepsbijeenkomsten vindt er in oktober ook een individueel gesprek samen met je mentor en een studieadviseur plaats, zodat je goed geïnformeerd wordt over diverse belangrijke studiegerelateerde zaken, zoals het BSA, mogelijke studievertraging, extra uitdaging en faciliteiten als je een functiebeperking hebt.

Doordat je docentmentor in blok 1 en 2 ook je werkgroepdocent is, kan hij/zij tijdens de werkgroepen zien hoe je je studie aanpakt, verbanden leggen tussen je studievoortgang en manier van studeren en dit met je bespreken in de mentoraats- of voortgangsgesprekken. Als dat nodig is, kan je ook buiten de werkgroep terecht bij je docentmentor.

Studieadviezen BA1
Vooraf: als je studievertraging hebt opgelopen, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden of ziekte, dan meld je dit binnen 30 dagen schriftelijk aan de studieadviseurs, die dit aantekenen in je dossier (op het dossier is het privacyreglement van toepassing). Ook als je verwacht dat je studieadvies niet goed of negatief zal zijn, is het jouw verantwoordelijkheid dat tijdig met de studieadviseur te bespreken.

Tijdens het eerste jaar ontvang je schriftelijk twee of drie studieadviezen:

  • Rond 31 januari: het eerste niet-bindend studieadvies. De studieadviseurs nodigen studenten met 15 EC of minder vóór 1 februari uit voor een gesprek.

  • Rond half mei: indien nodig ontvang je een tweede niet-bindend studieadvies, als je nog niet voldoende punten hebt behaald (ondanks een eventueel positief eerste advies).

  • Uiterlijk 15 augustus: het tweede en definitief, bindend studieadvies.

Leerdoelen

Na afronding van het mentoraat BA1:

  • hebben de studentenstudievaardigheden ontwikkeld, o.a. de studie kunnen plannen en organiseren, en daarover rapporteren,

  • weten zij wat academische vaardigheden zijn, en

  • hebben zij de basisvaardigheden verworven in de werkgroepen.

Onderwijsvorm

Werkgroepen en mentoraat- of voortgangsgesprekken met je docentmentor.

Studielast

6 uur (studiebegeleiding)

Aanmelden

Aanmelding verloopt automatisch via de werkgroepen.

Contact

Neem zo nodig contact op met je werkgroepdocent of de studieadviseur bacheloradviesbsk@cdh.leidenuniv.nl.