Prospectus

nl en

Microeconomics (BSK)

Course
2019-2020

Beschrijving

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. Eerst komt het gedrag van consumenten en producenten aan de orde. Vervolgens wordt bezien hoe markten onder volledige concurrentie werken, en wordt ingegaan op verschillende vormen van marktimperfectie. Dat betreft in de eerste plaats het bestaan van marktmacht. Onderzocht wordt waarom de marktvormen monopolistische concurrentie, oligopolie en monopolie kunnen ontstaan, wat de gevolgen van deze marktvormen voor de welvaart zijn en hoe het mededingingsbeleid hierop een antwoord kan geven. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan andere vormen van marktfalen, waarbij de nadruk ligt op elementen uit de institutionele economie. Aan de orde komen externe effecten, het ontbreken van eigendomsrechten, informatieproblemen, collectieve goederen en armoede. Het vak wordt afgesloten met de toepassing van een aantal van de behandelde micro-economische concepten op de recente kredietcrisis.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kan de student de kernbegrippen van de micro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, en van de werking van markten.

 • kan de student basale micro-economische vraagstukken analyseren.

 • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid ten aanzien van micro-economische vraagstukken.

 • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor micro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: twee maal per week. In het eerste college worden de hoofdlijnen van de stof behandeld. In het tweede college worden vraagstukken besproken en worden toepassingen van de stof doorgenomen.

Studielast

 • contacturen: 33u

 • zelfstudie: 107u

Toetsing

 • Mid-term (20% van het eindcijfer)

 • Aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (80% van het eindcijfer)

De mid-term kan niet worden herkanst. Compensatie van het cijfer van de midterm met het tentamen is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Een maand voor de start van de cursus beschikbaar. Voor verdere actuele informatie klik hier.

Literatuur

 • Moore McDowell, Rodney Thom, Ivan Pastine, Robert Frank and Ben Bernanke, Principles of Economics, European Edition, Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Higher Education, meest recente druk
  N.B.: Dit boek wordt ook gebruikt bij het vak Macro-economie

 • Additionele literatuur (zie blackboard)

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: drs. A.P. Ros