Prospectus

nl en

Introduction to Policy Studies

Course
2019-2020

Toegangseisen

Let op: Deze pagina is voor de reguliere variant van dit vak, en heeft niveau 200. Er bestaat van dit vak ook een minor/keuzevak variant met niveau 300. Dit vak heeft een aparte studiegidscode/studiegidspagina.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en III zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. In Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap en bereidt het voor op Beleid II (beleidsuitvoering) en Beleid III (beleidsevaluatie en feedback).

Het vak Beleid I gaat over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? De beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de ontwikkeling van vaardigheden. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen

 • Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen

 • Groepspaper

Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Werkgroepen: 14 uur

 • Toetsing en nabespreking: 5 uur

 • Zelfstudie: 107 uur waarvan:

 • literatuur 76 uur

 • voorbereiden werkgroepen/opdrachten 31

Toetsing

Tentamen (60%).
Groepspaper (40%).

 • Voor al deze onderdelen dienen studenten een 5,5 of hoger te halen.

 • De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.

 • Deelcijfers blijven een jaar geldig.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen

Blackboard

Ja. Een week voordat het vak start, komt deze beschikbaar.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

 • Howlett, M., Ramesh, M., Pearl, A. (2009). Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems. Oxford: Oxford University Press. Voor Beleid I worden maar een paar hoofdstukken gebruikt. Andere hoofdstukken komen in Beleid II en III aan bod.

 • Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
1e jaar bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in uSis inschrijven voor een werkgroep waar nog plaats is.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Minor- en Keuzevakstudenten volgen andere werkgroepen, zie de minor beschrijvingen en de keuzevakkenlijst.

Contact

Dr. G.E. Breeman g.e.breeman@fgga.leidenuniv.nl