Prospectus

nl en

Macroeconomics (BSK)

Course
2019-2020

Beschrijving

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en monetaire economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. De blik wordt eerst op de lange termijn gericht. Bezien wordt door welke factoren economische groei wordt verklaard. Speciale aandacht gaat naar de rol van financiële markten en hun invloed op de economische ontwikkeling. Daarna komt de economische ontwikkeling op korte termijn aan de orde. Hier staan twee vragen centraal. In de eerste plaats is dat de vraag waardoor het verloop van de conjunctuur wordt bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de macro-economische vraag en het macro-economisch aanbod. Dit mondt uit in de behandeling van het IS-LM-model. In de tweede plaats komt de vraag aan de orde hoe de overheid de economische ontwikkeling op korte termijn met behulp van begrotingsbeleid en monetair beleid kan beïnvloeden. Ten slotte wordt gekeken naar de economische ontwikkeling in open economieën.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kan de student de kernbegrippen van de macro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • begrijpt de student de achtergronden van de macro-economische en monetaire ontwikkeling op korte en op lange termijn.

 • kan de student basale macro-economische vraagstukken analyseren

 • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het macro-economische en monetaire beleid.

 • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor macro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen

Let op:
De werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkgroepbijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Mis je meer dan één werkgroepbijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep kun je het vak niet meer afronden (ongeacht het cijfer voor het schriftelijk tentamen).

Studielast

 • contacturen: 33u

 • zelfstudie: 107u

Toetsing

 • Mid-term (20% van het eindcijfer)

 • Aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (80% van het eindcijfer).

 • De mid-term kan niet worden herkanst.

 • Compensatie van het cijfer van de midterm met het tentamen is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Een maand voor de start van de cursus beschikbaar.
Voor verdere actuele informatie klik hier.

Literatuur

 • Moore McDowell, Rodney Thom, Ivan Pastine, Robert Frank and Ben Bernanke, Principles of Economics, European Edition, Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Higher Education, meest recente druk
  N.B.: Dit boek wordt ook gebruikt bij het vak Micro-economie

 • Additionele literatuur (zie blackboard)

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: Drs. A.P. Ros