Prospectus

nl en

Public Financial Management

Course
2019-2020

Omschrijving

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks Kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.

In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.

In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kan de student uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat.

  • kan de student de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren, interpreteren en uitleggen.

  • kan de student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreteren en uitleggen

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Studielast

Totale studielast: 140u

  • Contacturen: 33u

  • Zelfstudie: 107u

Toetsing

Een mid-term toets (20% van het eindcijfer) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (80% van het eindcijfer). Compensatie van de mid-term met het tentamen is toegestaan. Dit kan niet andersom. De mid-term kan niet worden herkanst; het schriftelijk tentamen wel.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis. Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar.
Voor verdere actuele informatie klik hier.

Andere leermiddelen/Literatuur

  • T.L.C.M. Groot en G.J. van Helden (2017), Financieel management van non-profitorganisaties, 7e druk, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers

  • Literatuur in de vorm van artikelen en boekdelen, als weblink te vinden op Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: Drs. A.P. Ros, a.p.ros@law.leidenuniv.nl.