Prospectus

nl en

EBM II: market-like practices in the public sector

Course
2019-2020

Omschrijving

Net als in het eerste integratieve project analyseren studenten in dit vak in kleine groepen zelfstandig een bestuurlijk-economisch vraagstuk. Zij doen verslag van hun onderzoek in een paper. Centraal staat het thema Bedrijfsmatig werken in de publieke sector.

Van publieke en semi-publieke organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Het kijken naar de prestaties van publieke organisaties is daarom een manier om te bezien in hoeverre deze organisaties goed werk leveren.

Running government like a business lijkt hierbij vaak het devies te zijn. Door bedrijfsmatig te werken moeten publieke organisaties goede prestaties leveren, op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren.

Het onderzoek kiest een onderwerp op het terrein van bedrijfsmatig werken, kiest daarbij de invalshoek van de prestaties en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse. Het onderzoek is kwantitatief van aard en probeert de gevonden resultaten te verklaren. Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn Bezuinigingen en prestaties (bijvoorbeeld: Het gedrag van managers van publieke instellingen die proberen de prestaties van hun organisatie op peil te houden tijdens bezuinigingen. Of: de gevolgen van bezuinigingen voor de prestaties van publieke organisaties), Prestaties in het onderwijs (bijvoorbeeld: Wat zijn de belangrijkste voorspellers van prestaties in het onderwijs?) en Productiviteit in de publieke sector, zoals in de zorg of bij de veiligheid (bijvoorbeeld: Verschillen in (de ontwikkeling van) de productiviteit van ziekenhuizen of van penitentiaire inrichtingen).

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Heeft de student een tweede zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op economisch terrein;

 • Heeft de student zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van (sociaal-)economische en bestuurlijke informatie;

 • Is de student in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken met uitgesproken economische componenten te onderzoeken;

 • Is de student in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit:

 • Inleidend hoorcollege

 • Werkgroepen (met presentaties)

 • Individuele begeleiding

 • Zelfstudie

De werkcollegebijeenkomsten en bijeenkomsten voor groepsbegeleiding zijn verplicht. Je mag geen bijeenkomsten missen.

Studielast

 • Contacturen: 18u

 • Zelfstudie: 122u

Toetsing

 • Definitieve opzet paper: 10% van het eindcijfer.

 • Peer review (inclusief een presentatie daarvan) van het concept-rapport van een andere groep: 10% van het eindcijfer.

 • Eindversie paper : 80% van het eindcijfer.

 • Compensatie van het cijfer voor de opzet en de peer review (beiden kunnen niet worden herkanst) met het eindcijfer voor het paper (kan wel worden herkanst) is toegestaan. Dit kan niet andersom.

 • Informatie over toetsing vind je op de website.

 • De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.

 • Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Een maand voor de start van de cursus beschikbaar. Voor verdere actuele informatie klik hier.

Andere leermiddelen/Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Drs. A.P. Ros
E-mail:a.p.ros@law.leidenuniv.nl.