Prospectus

nl en

Bachelorproject (10 ECTS)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Studenten die hun Bacheloropleiding Bestuurskunde zijn gestart in september 2014 of later schrijven hun scriptie voor 10 EC. Studenten die gestart zijn met hun Bacheloropleiding Bestuurskunde vóór september 2014 dienen de scriptie te schrijven voor 15 ECTS.

Het Bachelorproject vindt tweemaal per jaar plaats: in het najaarsemester en in het voorjaarsemester. Standaard is dat studenten het Bachelorproject in het voorjaar volgen.

Hieronder staan de ingangseisen voor een scriptie van 10 ECTS. Afhankelijk van het jaar waarin je bent gestart zijn er verschillende ingangseisen:

Studenten die zijn gestart in september 2016 of later:
Studenten die zijn begonnen met de Bacheloropleiding Bestuurskunde in september 2016 of later en die willen instromen in het voorjaarstraject 2020 moeten op 1 september 2019 105 ECTS hebben behaald, bestaande uit: de propedeuse (60 ECTS), kwantitatief onderzoek (5 ECTS), kwalitatief onderzoek (5 ECTS), 30 ECTS aan overige verplichte tweede- of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines), EBM integratief project 2 (alleen voor EBM studenten), BBO leeronderzoek 2 (alleen voor BBO studenten).
Deze groep schrijft de scriptie voor 10 ECTS.

Studenten die zijn gestart vóór september 2016:
Voor studenten die vóór september 2016 zijn begonnen aan de Bachelor Bestuurskunde gelden andere eisen (voor BBO en EBM gelden verschillende eisen):
Studenten die de BBO-track volgen en die willen instromen in het voorjaarstraject 2020 moeten op 1 september 2019 105 EC hebben behaald, bestaande uit: de propedeuse inclusief het vak onderzoeksontwerp (60 ECTS), kwantitatief onderzoek (5 ECTS), en 40 ECTS aan overige verplichte tweede- of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines).
Studenten die de EBM-track volgen en die willen instromen in het voorjaarstraject 2020 moeten op 1 september 2019 105 ECTS hebben behaald, bestaande uit de propedeuse inclusief het vak onderzoeksontwerp (60 ECTS), kwantitatief onderzoek (5 ECTS), EBM integratief project II (5 ECTS) en 35 ECTS aan overige verplichte tweede- of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines).
Studenten die zijn gestart in het collegejaar 2014-2015 of 2015-2016 schrijven de scriptie voor 10 ECTS.

Overige informatie (voor alle studenten):
Een student (BBO/EBM) die wil deelnemen aan het najaarstraject 2019 dient aan dezelfde eisen te voldoen, maar de peildatum voor de ingangseisen is dan niet 1 september 2019 maar 30 juni 2019.
Het is niet mogelijk om een scriptie en stage tegelijkertijd te combineren. Het schrijven van de Bachelorscriptie vergt veel tijd en is daarom niet te combineren met stage lopen.
Mocht de student het Bachelorproject niet halen in het voorjaar of najaar, dan moet de student deelnemen aan het daaropvolgende Bachelorproject, met een nieuw onderwerp.

Uitzonderingen: voldoe je niet aan de ingangseisen per 1 september, maar kun je daar nog wel aan voldoen na semester 1? Neem dan contact op met de studieadviseur: studieadviseurbsk@fgga.leidenuniv.nl

Beschrijving

Studenten kunnen bij het schrijven van hun Bachelorscriptie kiezen uit verschillende werkgroepen en thema’s. In het najaarstraject kunnen studenten uit minder thema’s kiezen dan in het voorjaarstraject. De begeleiding bij het schrijven van de scriptie wordt gegeven door een docent die betrokken is bij de opleiding EBM of BBO. Alleen EBM studenten hebben toegang tot werkgroepen aangeboden door docenten van de afdeling Economie.

Per docent worden maximaal 15 studenten begeleid in een werkgroep rondom één thema. In de eerste weken vindt de begeleiding in werkgroepen plaats. Vanaf de achtste week wordt meer individuele begeleiding gegeven. Parallel aan de werkgroepen vinden hoorcolleges plaats, waarin zaken als onderzoeksontwerp, methodologie en het rapporteren van onderzoeksgegevens aan bod komen. De werkgroep bijeenkomsten waarin studenten dienen te presenteren voor een cijfer zijn verplicht.

Leerdoelen

Na afronding van het Bachelorproject zijn studenten in staat om:

 • zelfstandig in een scriptie verschillende onderdelen uit de Bachelor te integreren. Dat wil zeggen dat tijdens het Bachelorproject algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding dient te worden gebruikt om een empirisch probleem te analyseren;

 • een verklarende onderzoeksvraag over dat probleem te formuleren;

 • zelfstandig empirisch onderzoek te doen in een vooraf vastgestelde tijdsperiode;

 • schriftelijk over dat onderzoek te rapporteren, waarbij door gebruik van methoden en technieken die in verschillende fasen van de Bacheloropleiding zijn gedoceerd originele data worden verzameld en geanalyseerd;

 • mondeling de resultaten van het empirisch onderzoek toe te lichten;

 • een peer review uit te voeren van een onderzoeksopzet van een medestudent.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit project bestaat uit hoorcolleges, werkgroep bijeenkomsten, zelfstudie, een presentatie en een scriptie.

Studielast

De totale studielast voor het Bachelorproject bedraagt 10 x 28 uur = 280 uur. Deze kan opgesplitst worden naar de volgende onderdelen:

 • Contacturen: 12 uur hoorcolleges, 14 uur werkgroep bijeenkomsten, 7 uur individuele begeleiding door werkgroep docent.

 • Uren zelfstudie: 247 uur. Dit bestaat uit het voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, presenteren in werkgroep bijeenkomsten, uitvoeren van onderzoek, schrijven van de onderzoeksopzet en de uiteindelijke Bachelorscriptie).

De werkgroep bijeenkomsten waarin studenten dienen te presenteren voor een cijfer zijn verplicht. Bij het missen van de verplichte bijeenkomst volgt een 0 als cijfer voor de gemiste opdracht. Indien sprake is van persoonlijke omstandigheden kan in individuele gevallen en per uitzondering in overleg met de docent gekeken worden naar het inhalen van de opdracht op een later moment, tot uiterlijk 1,5 week na de gemiste bijeenkomst.

Toetsing

Het eindcijfer van het Bachelorproject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Scriptie, 70% (schriftelijk);

 • Opzet scriptie, 20% (schriftelijk);

 • Peer review van het werk van een andere student uit de werkgroep, 5% (mondeling);

 • Presentatie van onderzoeksbevindingen, 5% (mondeling).

Go/no-go moment:

het inleveren van een tussenversie is verplicht (in blok 2 voor het najaarscohort, in blok 4 voor het voorjaarscohort). Deze tussenversie dient als voldoende beoordeeld te worden door de begeleider om een definitieve versie te mogen inleveren. Zie voor deadlines de blackboardpagina van het vak.
Alleen de scriptie kan herkanst worden, de overige onderdelen niet. Bij een cijfer lager dan een 6 kan een herkansing volgen. Indien ook de herkansing niet met een voldoende wordt beoordeeld dient de student aan een volgend Bachelorproject deel te nemen met een nieuw onderwerp. Het is dus niet mogelijk om met een scriptie die in de herkansing becijferd is met een onvoldoende, door te gaan in het daaropvolgende Bachelorproject.

Blackboard

De Blackboard pagina zal ongeveer een maand van tevoren beschikbaar zijn. Blackboard is het communicatiekanaal tussen docent en studenten.

Literatuur

Voor het Bachelorproject wordt geen algemene literatuur voorgeschreven. Wel moeten studenten uiteraard literatuur gebruiken voor het opstellen van het theoretisch kader van hun onderzoek. Deze literatuur hangt samen met het thema van de werkgroep en het specifieke onderwerp dat daarbinnen gekozen wordt.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Contact

Dr. Carola van Eijk
E-mail: c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl
Telefoon: 070-8009489

Opmerkingen

Door middel van een e-mail zullen potentiële deelnemers aan het Bachelorproject geïnformeerd worden over de start en inhoud van het project. De e-mail met informatie over de aanmelding voor het najaarstraject zal verstuurd worden in mei. De e-mail met informatie over de aanmelding voor het voorjaarstraject zal verstuurd worden in september/ oktober. Wanneer studenten geen e-mail hebben ontvangen, dienen studenten contact op te nemen met de coördinerend docent c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl.

Voor potentiele deelnemers wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in juni en november voor, respectievelijk, het najaar- en het voorjaarstraject.

Wanneer je je Bachelorproject hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald, kan je je afstuderen aanvragen.