Prospectus

nl en

Human Resource Management

Course
2019-2020

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de masteropleiding ‘Management van de Publieke Sector’. Dit is een keuzevak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Beschrijving

Mensen zijn een belangrijke en vaak onderschatte resource voor organisaties. Human Resource Management (HRM) is daarom een belangrijk onderdeel in het succesvol managen van een organisatie. Waar HRM ook een operationele toepassing kent, zoals het werven van personeel of de vorm van beoordelingsgesprekken, zal de nadruk in het vak liggen op de strategische toepassing van HRM binnen de publieke sector. In dit vak wordt HRM benaderd vanuit zowel een wetenschappelijke – theoretische en empirisch - als ook een professionele invalshoek met daarbij de aandacht op de strategische focus van HRM in de publieke sector.

De impact van verschillende uitdagingen op HRM en leiderschap waar publieke organisaties mee geconfronteerd worden, komen aan bod tijdens het vak. Te denken valt aan demografische veranderingen op de arbeidsmarkt (de vergrijzing en diversiteit) of de noodzaak tot bezuinigen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten:

  • beschrijven hoe het personeelsbeleid door de jaren heen veranderd is en wat verschillende benaderingen van personeelsbeleid en HRM zijn.

  • relevante literatuur en onderzoek op het gebied van HRM kritisch beoordelen en analyseren.

  • kerntheorieën op het gebied van HRM in de publieke sector begrijpen en vergelijken.

  • interpreteren hoe omgevingsontwikkelingen van invloed kunnen zijn op HRM in publieke organisaties.

  • uitleggen hoe HRM, via aandacht voor werving en selectie, leiderschap, management van diversiteit e.d., kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

  • een analyse maken van HR-vraagstukken in de (bestuurs)praktijk en aanbevelingen doen op basis hiervan.

Arbeidsmarkt
In de master MPS geven we studenten inzicht in de uitdagingen en dilemma’s waar publiek management en organisaties mee te maken krijgen en de verschillende manieren waarop publieke managers die dilemma’s kunnen hanteren. Aan de hand van verschillende casussen, een adviesopdracht en gastsprekers uit de praktijk focussen we in dit vak op HRM-uitdagingen en managementstrategieën in een publieke context.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoor- en gastcolleges
Zelfstudie (e.g. literatuurstudie en opdrachten)

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Toetsing (tentamen en opdracht): 63 uur

  • Zelfstudie (verplichte literatuur/voorbereiding colleges): 63

Toetsing

Schriftelijk tentamen (weging 60%)
Groepspaper (weging 40%)

Om het vak voldoende af te kunnen sluiten, moeten zowel het tentamen als de groepsopdracht minimaal 5.5 of hoger zijn. Compensatie is dus niet mogelijk. Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

De Blackboard pagina van dit vak is beschikbaar minimaal 1 week voor het vak aanvangt. Blackboard wordt gebruikt als communicatiemiddel en om informatie beschikbaar te maken (bijv. vakwijzer en hoorcollege slides).

Literatuur

Voor elk college is er een selectie van artikelen, die aangekondigd worden in de vakwijzer. Artikelen zijn beschikbaar via de UL-bibliotheek en google scholar en dienen vooraf het college gelezen te worden.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. Tanachia Ashikali t.s.ashikali@leidenuniv.nl (spreekuren op afspraak)