Prospectus

nl en

Strategic Management

Course
2019-2020

Beschrijving

Strategieontwikkeling en strategisch gedrag van organisaties en leidinggevenden is van groot belang in zowel de publieke als private sector. Strategisch management heeft tot doel om op een gerichte manier sturing te geven aan de interne en externe activiteiten van organisaties, en om de omgeving van deze organisaties te beïnvloeden. Het einddoel daarbij is om het legitiem en effectief functioneren van de organisatie te waarborgen. In de publieke sector spreken we vaak over het creëren van publieke waarde als ultieme einddoel van strategisch management.

Daarbij speelt het besef dat strategisch opereren voor publieke managers om diverse redenen (ambigue doelen/KPIs, politieke grilligheid, een veelheid aan kritische stakeholders etc.) complexer is. In deze module verkennen we door middel van diverse tools, modellen en (internationale) casestudies hoe publieke managers:

 • Strategisch en innovatief kunnen opereren;

 • Effectief stakeholders kunnen managen en beïnvloeden;

 • Politieke bazen van strategisch advies kunnen voorzien; en

 • Tegelijkertijd strategisch en ethisch kunnen opereren door recht te doen aan kernwaarden.

Ook zullen topmanagers uit de publieke sector door middel van gastcolleges hun licht laten schijnen op wat strategie en strategisch gedrag in hun praktijk betekent.

Studenten doen een eigen (literatuur)onderzoek naar een real life strategisch managementproces in een (semi)publieke organisatie. Daarbij dienen studenten aanbevelingen op te stellen voor de top van de onderzochte organisatie in de vorm van een beknopt beleidsadvies van 1500 woorden. Nadere details worden tijdens de colleges besproken.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

 • De begrippen strategie, strategisch management en publieke waarde te identificeren en toe te passen

 • Zich bewust te zijn van de verschillen tussen de publieke en de private sector aangaande strategisch management

 • Behandelde concepten en tools te kunnen toepassen op (internationale) casestudies

 • Eigen onderzoek te verrichten op het gebied van strategisch management

 • Organisaties en managers te kunnen adviseren op het gebied van strategisch management

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie: 126, waarvan 30 uur documentenstudie betreft.

Toetsing

(Eind)paper (100%) (voldoende aanwezigheid, voorbereiding en participatie zijn wel voorwaarden om aan de eindopdracht te kunnen deelnemen)

Blackboard

1 maand voor aanvang van de cursus.

Literatuur

 • Van der Wal, Z. (2017). The 21st Century Public Manager. London: Macmillan Education. (Aanschaf wordt ten zeerste aangeraden. Tijdens de cursus werken we tijdens college en daarbuiten intensief met de stof en voorbeelden)

 • Aanvullende literatuur en cases worden doorgegeven via Blackboard dan wel op college ter beschikking gesteld

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Blok 1:
Prof.dr. Z. van der Wal z.van.der.wal@fgga.leidenuniv.nl

Turfmarkt 99 2511 DP Den Haag
Kamernummer: 4.95
Telefoon: 070-800 9152

Blok 3:
Dr. J. Reijling j.reijling@fgga.leidenuniv.nl