Prospectus

nl en

Law

Course
2019-2020

Omschrijving

In het vak ‘Bestuurskunde I: Openbaar bestuur en Bestuurswetenschap is al aan de orde gekomen dat rechtmatigheid een belangrijke dimensie is van het openbaar bestuur. Elk bestuurlijk handelen dient behoorlijk te zijn en gebaseerd te zijn op een wettelijke grondslag. In het vak ‘Inleiding recht’ staat dit laatste centraal. Het biedt een inzicht in welke instrumenten en beperkingen het recht en de rechtsbeginselen bieden aan het openbaar bestuur.
Het vak biedt het de student een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde, zoals het burgerlijk recht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het internationaal recht en het stelsel van rechtsbescherming. Het Nederlandse recht wordt echter niet meer gevormd op nationaal niveau, maar kent ook zijn oorsprong in het Europees en internationaal recht. De dynamiek tussen de verschillende rechtsordes zal ook in de colleges duidelijk worden gemaakt. Anderzijds zal de student vertrouwd worden gemaakt met enkele juridische vaardigheden, zoals het lezen en analyseren van wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Het (Nederlandse) positieve recht te beschrijven en te begrijpen

  • De instrumenten en beperkingen die het positieve recht biedt aan het openbaar bestuur te benoemen

  • Juridische basisvaardigheden te gebruiken

  • Kennis opdoen van de praktijk van het bestuursrecht en het strafrecht door het bijwonen van een zitting bij een rechterlijk college.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges (niet verplicht) en werkgroepen (verplicht).

Bij het missen van een verplichte werkgroep dient een vervangende opdracht te worden gemaakt. Bij het missen van twee verplichte werkgroepen wordt die uitgesloten voor verdere deelname aan het vak.

Studielast

Totale studielast: 140, waarvan:

  • Hoorcollege: 14

  • Werkcollege: 14

  • Excursie: 4

  • Examination: 5

  • Zelfstudie: 103

Toetsing

Twee papers (samen 30%) en eindtentamen (70%), geen interne compensatie. Elk van de papers telt voor 15%. De beide papers mogen wel onderling gecompenseerd worden, maar het gemiddelde van beide papers moet voldoende zijn.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Gebruik bij de inschrijving het activiteitennummer, dit is te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Een maand voor aanvang van de cursus beschikbaar.

Andere leermiddelen/Literatuur

A. Van Montfort (red.), Hoofdstukken recht voor niet-juristen, nieuwste druk, BoomJuridischDen Haag.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

G.S.A. Dijkstra:
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer: 4.88
Telefoon: 0708009412
E-mail: g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl