Prospectus

nl en

Law & Literature: reflection on democracy and rule of law

Course
2020-2021

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving en literatuur

In een zevental bijeenkomsten colleges wordt wekelijks vanuit een literair werk gereflecteerd op juridische grondbeginselen. Het aanbod in te bespreken werken wisselt jaarlijks. Voorgaande jaren zijn onder meer werken van Sophocles, Aeschylus, Aldous Huxley, Javgeni Zamjatin, Oscar Wilde, Heinrich von Kleist, Franz Kafka en Ferdinand Bordewijk aan bod.

Voorgeschreven literatuur:
Elk college zal in het teken staan van een bekend of minder bekend literair werk. De voorgeschreven literatuur wordt ruim voor aanvang bekendgemaakt via Brightspace.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het keuzevak ‘Recht & Literatuur: reflectie op democratie en rechtsstaat’ biedt studenten een reflectie op centrale noties en grondbeginselen van het recht. Aan de hand van bekende en minder bekende literaire werken worden (direct of indirect) belangrijke grondbeginselen van de democratische rechtsstaat kritisch beschouwd. Wat betekent het tragische voor het politieke? Hoe heeft de komedie ons denken over recht en onrecht beïnvloed? Wat kunnen despotische schrikbeelden ons leren over ons politieke systeem? Kan literatuur ons helpen te reflecteren op nieuwe uitdagingen zoals genetische manipulatie, robots en digitalisering?

Binnen het keuzevak wordt op juridische thema’s zoals schuld en onschuld, vrijheid en dwang en de legitimiteit van staat en recht gereflecteerd vanuit literaire werken. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende visies op het recht, maar ook tot inzicht over de plaats van literatuur in democratie en rechtsstaat. ‘Recht & Literatuur: reflectie op democratie en rechtsstaat’ is een ontdekkingstocht waar studenten worden uitgedaagd om uit het juridische perspectief te treden en een kritische, evaluerende denkhouding aan te nemen en (verder) te ontwikkelen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven en vaardigheden ontwikkeld:

 • Leesvaardigheden om literaire en rechtstheoretische teksten kritisch te kunnen lezen;

 • Het kritisch kunnen evalueren van centrale noties en uitgangspunten van de democratische rechtsstaat aan de hand van een literair werk;

 • Kennis van centrale noties en uitgangspunten binnen ‘recht en literatuur’ en de vaardigheid om deze uit te leggen en te illustreren met voorbeelden;

 • Schriftelijk kunnen reflecteren op zowel de democratie als de rechtsstaat.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Combinatie hoor- en werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Een deel hoorcollegestructuur en werkgroep-structuur (50/50). De vorm van zowel het hoorcollegedeel als het werkgroepdeel is interactief en heeft de socratische methode als vertrekpunt. Studenten worden geacht te kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten.

 • Namen docenten: Prof. dr. A. Ellian, Mr.dr. G. Molier, Mr.dr. A.J. Kwak e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het aandachtig lezen en bestuderen van de boeken.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eerste kans tentamen is een schriftelijk tentamen bestaande uit een aantal essayvragen waarin studenten wordt gevraagd vanuit een literair werk te reflecteren op een (actueel) (juridisch) vraagstuk. Ook het hertentamen zal in beginsel schriftelijk worden afgenomen. Als slechts een zeer beperkt aantal studenten deel wil nemen aan het hertentamen, kan besloten worden de herkansing in de vorm van een mondeling tentamen af te nemen. In dat geval zullen studenten hier tijdig over geïnformeerd worden.

Inleverprocedures
N.v.t.

Examenstof Tot de examenstof behoort de opgegeven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Literatuur

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A. Ellian, mr. dr. R. Blommestijn

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraak d.m.v. e-mail

 • Telefoon: 071 - 527 53 79

 • E-mail: [r.blommestijn@law.leidenuniv.nl] (mailto:r.blommestijn @law.leidenuniv.nl).

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl