Prospectus

nl en

Victims

Course
2020-2021

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Alleen studenten die staan ingeschreven voor de bachelor of minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Tijdens de cursus word je ingeleid in de Victimologie. Dit is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de bestudering van slachtoffers en slachtofferschap. Je maakt kennis met de belangrijkste thema’s van de hedendaagse Victimologie, zoals de vraag wat het begrip “slachtoffer” betekent, de vraag waarom het risico op slachtofferschap verschilt tussen mensen en de vraag waarom slachtofferervaringen niet op iedereen dezelfde impact hebben.
De thema’s die onderdeel uitmaken van de cursus zullen tijdens de hoorcolleges aan de hand van voorbeelden uit de actualiteit en interactieve, klassikale opdrachten worden besproken. Tijdens de werkgroepen worden de belangrijkste voorgeschreven teksten aan de hand van individuele en klassikale opdrachten uitvoerig besproken en zal worden geoefend met tentamenvragen. Deze opdrachten bieden een verdieping op de thematiek die tijdens de hoorcolleges aan bod is gekomen. Tijdens het practicum werk je zelfstandig aan een schriftelijke opdracht over één van de cursusthema´s en ontvang je hierop feedback van je docent.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kun je:

 • de geschiedenis van de Victimologie als wetenschappelijke discipline beschrijven;

 • de geschiedenis van de maatschappelijke emancipatie van het slachtoffer beschrijven;

 • verschillende vormen van slachtofferschap onderscheiden;

 • beschrijven welke reacties dieren en mensen kunnen vertonen wanneer zij worden blootgesteld aan naderend gevaar;

 • de positieve en negatieve gevolgen van slachtofferervaringen beschrijven;

 • aan de hand van wetenschappelijke theorieën uitleggen waarom sommige mensen een groter risico lopen om slachtoffer te worden dan andere;

 • aan de hand van wetenschappelijke theorieën uitleggen waarom sommige slachtoffers een groter risico lopen op het ontwikkelen van psychische klachten en ervaren van andere negatieve gevolgen dan andere;

 • aan de hand van wetenschappelijke theorieën de reacties van derden op de slachtofferervaringen van anderen uitleggen;

 • wetenschappelijke theorieën op het gebied van de victimologie bekritiseren in termen van falsifieerbaarheid, reikwijdte en empirische validatie;

 • de belangrijkste wettelijke rechten van slachtoffers benoemen en beschrijven;

 • belangrijke victimologische begrippen uitleggen (je weet bijvoorbeeld wat een “ideaal” slachtoffer is en wat de term “leedhiërarchie” betekent);

 • een hypothese over een actueel victimologisch thema formuleren en deze aan de hand van victimologische literatuur toetsen.

Rooster

Kies voor propedeuse.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5.

 • Docent: Prof.dr.mr. M.J.J. Kunst.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5.

 • Namen docenten: dr. A.J. van Doorn & Prof.dr.mr. M.J.J. Kunst.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt t.z.t. via Brightspace bekendgemaakt.

 • Let op! Afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften van minorstudenten, kunnen de docenten besluiten de aard en omvang van het werkgroeponderwijs aan te passen. Indien daartoe wordt besloten, zullen de betreffende studenten daarover tijdig worden geïnformeerd.

Andere onderwijsvormen

 • Spreekuren Aantal à 1 uur: 5 (op afspraak, aanmelden via criminologie@law.leidenuniv.nl)

 • Online tutorial à 2 uur in het kader van de schriftelijke opdracht.

Nabespreking tentamen & schriftelijke opdracht

Formele verplichtingen werkgroepen
Eerstejaarsstudenten die onder het LLP-regime vallen zijn verplicht de werkgroepen en het practicum bij te wonen en mogen maximaal één werkgroep missen om niet te worden uitgesloten van tentamendeelname. Voor deeltijd- en minorstudenten geldt deze verplichting niet.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Een schriftelijk tentamen, dat bestaat uit open vragen, en een schriftelijke opdracht. De vorm en omvang van de schriftelijke opdracht zal uiterlijk twee weken vóór de start van het onderwijs via Brightspace bekend worden gemaakt.

Becijfering

 • Het tentamen telt voor 70% mee bij de bepaling van het eindcijfer en de schriftelijke opdracht voor 30%.

 • Om voor de cursus te slagen, dient zowel het tentamencijfer als het cijfer voor de schriftelijke opdracht voldoende te zijn (cijfer 5,5 of hoger).

 • Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst

Geldigheidsduur

De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verander(en)(t), kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoor- en werkcolleges.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Losse artikelen en boekhoofdstukken (n.t.b.).

Studieloopbaan en arbeidsmarktvoorbereiding

Aan het einde van de cursus wordt je voorgelicht over keuzevakken die aansluiten bij de thematiek van de cursus en kun je je door middel van een (online) gastcollege en/of kennisclips oriënteren op het werkveld van victimologen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl)

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr.mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.31

 • Bereikbaarheid: ma t/m vr

 • Telefoon: (071) 527 1993

 • E-mail: m.j.j.kunst@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl