Prospectus

nl en

Formal Tax Law

Course
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse.

Beschrijving

Het vak Formeel Belastingrecht is erop gericht de student kennis en inzicht te verschaffen over de systematiek van het fiscale bestuursrecht en enkele verdiepende (internationale) leerstukken alsmede vaardigheden te laten ontwikkelen voor de toepassing ervan. In dat kader wordt onder meer aandacht besteed aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Wet op internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de Invorderingswet (IW). Voor wat betreft de Awb gaat het om daaruit voortvloeiende regels voor het verkeer tussen overheid en burger en de voorbereiding en uitvoering van overheidshandelingen. Ook wordt stilgestaan bij de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger. Voor wat betreft de AWR gaat het vooral om de besluitvorming in belastingzaken, de handhaving van belastingwetgeving, de (toetsing aan) algemene rechtsbeginselen,w aaronder de beginselen van behoorlijk bestuur en andere rechtsbeginselen, de fiscale bezwaarprocedure en de procedure bij de belastingrechter. Ook wordt aandacht besteed aan het tegengaan van belastingontwijking/ontduiking (anti-misbruikleerstukken) en de bevordering van fiscale regelnaleving in de fiscale uitvoeringssfeer, zoals de internationale uitwisseling van inlichtingen (WIB) en het ‘compliance-gestuurde’ horizontale belastingtoezicht (Cooperative Compliance/ICAP). De IW geeft tot slot de regels voor het incasseren van belastinggelden ten behoeve van de schatkist.

Leerdoelen

Inhoud (kennis en inzicht):

 • Het kunnen toepassen van de regels uit de Awb en AWR met betrekking tot het formaliseren van een belastingschuld, de informatieverplichtingen van de belastingplichtige en sanctiebepalingen.

 • Het kunnen beoordelen of belastingaanslagen rechtmatig tot stand zijn gekomen en op welke wijze deze in rechte kunnen worden bestreden tot in hoogste instantie (bezwaar- en beroepsprocedure).

 • Het kunnen toepassen van algemene beginselen bij de uitvoering en toetsing van fiscale regelgeving (beginselen van behoorlijk bestuur en beginselen van behoorlijke wetgeving).

 • Het kunnen benoemen van de taken van de belastingrechter en het tegen die achtergrond kunnen duiden van beslissingen van de belastingrechter.

 • Het in eenvoudige situaties kunnen toepassen van antimisbruikleerstukken als schijnhandeling, fiscale (her)kwalificatie en fraus legis (teneinde belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan).

 • Het op hoofdlijnen kunnen beschrijven hoe de regels van internationale inlichtingenuitwisseling werken en deze in eenvoudige situaties kunnen toepassen.

 • Het kunnen beschrijven wat de belangrijkste verschillen zijn in de samenwerking tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen onder toepassing van traditioneel en horizontaal belastingtoezicht.

 • Het op hoofdlijnen kunnen beschrijven hoe de regels van fiscaal invorderingsrecht werken en deze in eenvoudige situaties kunnen toepassen.

Academische vorming en professionele vaardigheden (optioneel participantensysteem):

 • Het kunnen destilleren van de relevante fiscale problematiek uit een casus op het terrein van het fiscaal bestuursrecht.

 • Met één of meer studenten kunnen samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.

 • Het kunnen analyseren van een uitspraak van de fiscale rechter en in dat kader aangeven wat de rechtsvragen zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en onder woorden brengen op welke wijze de rechter tot zijn oordeel is gekomen.

 • Het kunnen aandragen van gemotiveerde oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.

 • Een eigen mening kunnen vormen ten aanzien van vraagstukken op de genoemde terreinen van het fiscaal bestuursrecht en die mening mondeling en schriftelijk kunnen onderbouwen.

 • Een eigen mening kunnen vormen ten aanzien van een stellingname van een ander op de genoemde terreinen van het fiscaal bestuursrecht en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

 • Het kunnen uitvoeren van eenvoudig juridisch onderzoek bestaande uit het zelfstandig kunnen opzoeken en toepassen van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie evenals het zelfstandig kunnen opzoeken van voorgeschreven vakliteratuur.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds schriftelijk werk, via participantensysteem, telt mee voor credit (zie uitleg Brightspace)

 • Deeltentamen (na week vijf)

 • Schriftelijk eindtentamen (na week met tien)

 1. Het deeltentamen is verplicht.
 2. Het deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
 3. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 4. Het eindtentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
 5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100% mee.
  5.2. Het cijfer voor Het deeltentamen telt niet mee bij het hertentamen.
 6. Het deeltentamen is niet herkansbaar.
 7. Het cijfer voor Het deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor het daarop volgende eindtentamen. Het cijfer van de deeltoets mag dus een onvoldoende zijn.
 8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek en toegelicht op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: wordt vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload

Werkboek:
Staat op Brightspace

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

 • Eerst inschrijven in uSis en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: na overleg met secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: e.a.m.huiskers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 16.00 uur (onder voorbehoud)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In dit vak wordt het participantensysteem gehanteerd.