Prospectus

nl en

Orientation course Entrepreneurship and Management

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Entrepreneurship and Management.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van entrepreneurship en management behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelor-afstudeerrichting Recht - Entrepreneurship and Management veel uitgebreider aan de orde komen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak heb je inzicht in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van ondernemerschap en management. Je zal deze vraagstukken ook zelfstandig kunnen analyseren.

Na afronding van het vak kan de student:

 • Uitleggen wat ondernemerschap en management is, waar het uit bestaat, en waarom ondernemerschap en management ook belangrijk is voor juristen.

 • Op basis van de voorgeschreven literatuur verbanden leggen tussen verschillende deelgebieden van de bedrijfskunde.

 • Op actieve wijze deelnemen in discussies en literatuur toepassen zoals voorgeschreven voor het vak.

 • Kwalitatief onderzoek verrichten in het bedrijfsleven.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docent(en): drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Vereiste voorbereiding door studenten;

 • Bestuderen van voorgeschreven literatuur per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docent(en): drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus.

Toetsing

Toetsvormen
Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen als essayvragen (60%).

 • Combinatie van het gemiddelde voor twee opdrachten (40%).

NB: Compensatie tussen het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de opdrachten is niet mogelijk: beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn om voor het vak te kunnen slagen. Voor beide onderdelen bestaat een mogelijkheid tot herkansing.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens (online) hoorcolleges, werkgroepen, weblectures en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op Brightspace, waar u de literatuur kunt downloaden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.28);

 • Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur;

 • Telefoon: 071 - 527 7851;

 • E-mail: j.w.a.kakebeeke@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.