Prospectus

nl en

Real Property Transfer Tax and Turnover Tax

Course
2020-2021

Toelatingseisen

Bachelor Notarieel recht.

Beschrijving

Het vak Overdrachtsbelasting en omzetbelasting heeft betrekking op de heffing van overdrachts- en omzetbelasting ter zake van de verkrijging en de levering van in Nederland gelegen onroerende zaken, daarop gevestigde beperkte gebruiksrechten en daarmee krachtens fictie gelijkgestelde goederen. In dit kader wordt tevens aandacht besteed aan de regels omtrent het al dan niet aan de orde zijn van cumulatie van beide belastingen. Het vorenstaande zal mede worden bezien vanuit het perspectief van de centrale rol van de notaris in het kader van heffing en afdracht van overdrachtsbelasting en belastingadvies op de vorenbedoelde gebieden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in de overdrachtsbelasting (de belastingheffing ter zake van de verkrijging van onroerende zaken, daarop gevestigde beperkte rechten en daarmee krachtens fictie gelijkgestelde goederen), alsmede de omzetbelasting voor zover het betreft de levering van dergelijke goederen.

Leerdoelen:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het recht implicaties afleiden voor concrete aspecten van de overdrachtsbelasting en omzetbelasting in ruime zin.
2. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht casusposities oplossen.
3. U bent in staat de inhoud van de voor de overdrachts- en omzetbelasting relevante rechtsbronnen te evalueren.
4. U kunt rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen ontleden.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 19

 • Namen docenten: mr. T.H. Sikkema (voor het onderdeel overdrachtsbelasting) en mr. B.E.A. Butzelaar (voor het onderdeel omzetbelasting)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr. T.H. Sikkema (voor het onderdeel overdrachtsbelasting) en mr. B.E.A. Butzelaar (voor het onderdeel omzetbelasting)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden casus

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.C. van Straaten e.a., Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, laatste druk.

 • Nader voor te schrijven en bij aanvang van de colleges bekend te maken literatuur.

 • Werkboek. Uiterlijk beschikbaar voor aanvang van de colleges via Brightspace.

 • Syllabus. De docenten kunnen besluiten gebruik te maken van een syllabus. Indien dit het geval is, zal op Brightspace voorafgaand aan de collegereeks hiervan tijdig melding worden gemaakt. Bestellen via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
Niet vooraf, maar eventueel tijdens onderwijsperiode als daaraan behoefte blijkt te bestaan als gevolg van actuele ontwikkelingen.

Aanmelden

Inschrijving via uSis.

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. U krijgt toegang tot deze omgeving wanneer u zich via uSis aanmeldt voor een werkgroep van dit vak. Wanneer er geen werkgroepen worden aangeboden, schrijft u zich dan in voor de hoorcolleges.
Meer informatie over Brightspace is te vinden op de studentenwebsite.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. T.H. Sikkema

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.215

 • Bereikbaarheid: telefonisch op werk

 • Telefoon: 071 – 527 7880

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl