Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Collective Labour Law

Course
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het vak collectief arbeidsrecht staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Er wordt kort aandacht besteed aan het polderoverleg en de daarbij behorende instituties (SER, Stichting van de Arbeid, Pensioenfondsen). Cao-recht bij overgang van onderneming komt ook aan de orde. Ten slotte is er aandacht voor de Wet Melding Collectief Ontslag, reorganisatie en sociale plannen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten overzicht van het collectieve arbeidsrecht verworven (cao, medezeggenschap en collectieve actie).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen toe te passen op complexe casus op individueel niveau;

 • de geldigheid van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te beoordelen;

 • het belang van het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te plaatsen in zijn historische context en te beredeneren voor de toekomst;

 • de internationale normen toe te passen op collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen;

 • zich een oordeel te vormen over problemen op het grensvlak tussen zeggenschap en cao’s;

 • analyses van aangeboden casuïstiek schriftelijk te presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen, prof. mr. S.F. Sagel en andere medewerkers van de afdeling sociaal recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: verschillende medewerkers van de afdeling sociaal recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken werkgroepcasus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus, 100% van het eindcijfer)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, Deventer: WoltersKluwer (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • Aanvullend materiaal, bekend te maken op Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Openingstijden: ma t/m donderdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl