Prospectus

nl en

Pension Law and Social Security Law

Course
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

De nadruk ligt op de voor de arbeidsrechtelijke praktijk meest relevante delen van het pensioenrecht en sociale zekerheidsrecht. Wat dat laatste betreft gaat het vooral om de inkomensbescherming van zieke werknemers, re-integratieverplichtingen en de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid (WW) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA). In het onderdeel pensioen komen met name aan de orde: het pensioen als arbeidsvoorwaarde en als product, en de contractuele eigenaardigheden van (uitvoering en wijziging van) die arbeidsvoorwaarde.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

Sociale zekerheid

 • ontwikkeling en toekomst van sociale zekerheid en de politiek-economische dimensie daarvan;

 • werknemersbegrip, werknemersverzekeringen en vaststelling verzekerdenbegrip door de wetgever

 • pensioen: begrip en regelingen

 • pensioen: arbeidsvoorwaardelijke dimensie en (eenzijdige) wijziging pensioenafspraken

 • loondoorbetaling bij ziekte

 • re-integratieverplichtingen bij ziekte

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA)

 • Werkloosheid (WW)

 • Verplichtingen bij werkloosheid

Pensioen

 • het pensioenbegrip, pensioenregelingen

 • daarin schuilende financiële risico's

 • de arbeidsvoorwaardelijke dimensie van pensioen

 • (eenzijdige) wijziging pensioenafspraken.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten overzicht over het recht met betrekking tot de werknemersverzekeringen, ziekte en re-integratie en pensioen als arbeidsvoorwaarde. Ze kunnen problemen op dit gebied zowel theoretisch als praktisch benaderen en zelfstandig casus/vragen op het vakgebied behandelen, kritisch beoordelen en tegenstrijdigheden daarin benoemen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • de verschillen tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen te onderscheiden en beide soorten regelingen toe te passen op een complexe casus;

 • de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke regels over inkomensbeschermende regelingen te onderscheiden en op een casus toe te passen en de overgangen van privaatrecht naar publiekrecht te herkennen en de consequenties daarvan voor de casus te beschrijven;

 • begrip hebben van basisaspecten van het Nederlandse systeem van pensioenvoorziening, en de relatie tot het Arbeidsovereenkomstenrecht;

 • de doelgroep van de regelingen determineren en te bepalen welke aanspraken iemand op grond van de regeling kan maken;

 • het geleerde bij het vak Arbeidsovereenkomstenrecht te relateren aan vragen/problemen die in sociaal verzekeringsrechtelijke en pensioenrechtelijke context voorkomen en de verschillen tussen de rechtsgebieden toe te passen in complexe casuïstiek;

 • analyses van aangeboden casuïstiek schriftelijk te presenteren; en

 • aangeleverde informatie kritisch te beoordelen en tegenstrijdigheden te benoemen en toe te passen op complexe casuïstiek.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen en mr. A.G. van Marwijk Kooy

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen, mr. A.G. van Marwijk Kooy en mr. S. Kali

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, schriftelijk voorbereiden casus (indien op Brightspace geplaatst).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen, mede aan de hand van casus; 100% van het eindcijfer)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de readers en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • S. Klosse & G.J. Vonk, Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Den Haag: Bju (juiste druk wordt op Brightspace bekend gemaakt)

 • G.J.J. Heerma van Voss, Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Bju (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Bju (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • Reader sociale zekerheid: geen

 • 2 readers pensioenrecht (arresten en overname uit Pensioenrecht van Prof. M. Heemskerk, Boom, 2020)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl