Prospectus

nl en

Interagency Positioning of Insurance Law

Course
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER), alsmede zeer sterk aanbevolen het profileringsvak De Verzekeringsovereenkomst (waarop het onderhavige vak voortbouwt).

Beschrijving

Dit vak vormt een vervolg op het profileringsvak De Verzekeringsovereenkomst. Aan de orde komt de inbedding van het verzekeringsrecht in het privaat-recht, publiekrecht en procesrecht. Dit geschiedt aan de hand van vier onderwerpen: het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht (wederzijdse invloed, first party/third party verzekeringen, schadeberekening, faillissement verzekerde); de verzekering en het burgerlijk recht (hoofdelijkheid, dwaling, meerpartijenovereenkomst); verzekering in de zakelijke markt (ter beurze, internationale programma’s, Lloyds) en verzekering en de Wet financieel toezicht (distributie, marktgedrag, volmacht).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak wordt beoogd de student een bredere kijk te geven op het wezen en de functie van de verzekering in het maatschappelijk verkeer en van daaruit een aantal ontwikkelingen in de wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke discussie nader te analyseren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke functie van het verzekeringsrecht (in samenhang met het aansprakelijkheidsrecht) en is in staat een gefundeerde bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie hierover.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep

 • Aantal à 3,5 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schrijven van een essay over een van tevoren opgegeven stelling.

 • De herkansing wordt mondeling afgenomen.

Inleverprocedures
Via Brightspace in overleg met de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Asser/Wansink, van Tiggele & Salomons 7-IX (Verzekering), Kluwer: Deventer 2019, indien beschikbaar volstaat de studenteneditie.

 • Reader: In een reader kan aanvullend studiemateriaal worden opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.