Prospectus

nl en

IP Patent Law

Course
2020-2021

Update onderwijsvorm d.d. 08-09-2020
Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. R.P. Soullié en gastdocenten uit de praktijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen rechtspraak en literatuur.

Online masterclasses
Tijdens het vak zullen diverse online master classes worden gegeven.


Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER).

Beschrijving

Het octrooirecht vormt een belangrijk rechtsgebied binnen het recht van de intellectuele eigendom waarmee juristen werkzaam in de commerciële praktijk in aanraking komen. In veel ondernemingen vindt innovatie plaats: bestaande producten en processen lenen zich steeds opnieuw voor verbetering. Zodra hierbij sprake is van een oplossing voor een technisch probleem, komt het octrooirecht als mogelijke beschermingsvorm in beeld.
Een octrooihouder geniet gedurende een zekere tijd een monopolie op zijn uitvinding, hetgeen hem in staat stelt de onderzoekskosten terug te verdienen. Tegelijkertijd worden, als gevolg van het openbaar toegankelijk maken van een uitvinding, andere ondernemingen in staat gesteld om daarop voort te borduren; aldus wordt de technologische ontwikkeling gestimuleerd. Een octrooiportefeuille vormt vaak een belangrijk deel van het kapitaal van de onderneming; er wordt dan ook dikwijls over octrooikwesties geprocedeerd.
Het octrooirecht is zeer internationaal van karakter: het Europees Octrooiverdrag heeft gedurende de afgelopen decennia een grote vlucht genomen, en sinds kort bestaat er ook EU-regelgeving op dit gebied. In het vak wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het octrooirecht die voor de praktijk van belang zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten bekend te maken met de verschillende registratiesystemen voor octrooien, met de voorwaarden voor bescherming, de inhoud van de bescherming en de uitzonderingen daarop, met aspecten van de procesvoering in octrooizaken en met de wijzen waarop octrooien in de praktijk kunnen worden geëxploiteerd; alles zowel in een nationale als in een internationale context.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De studenten kunnen octrooirechtelijke casus oplossen en de kunnen beginselen en belangen die in het octrooirecht spelen bespreken.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Zie update bovenaan deze pagina!
Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. R.P. Soullié en gastdocenten uit de praktijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen rechtspraak en literatuur.

Excursies

 • Excursies met inhoudelijke voorbereiding en verslag achteraf

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen processtukken en documentatie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en rechtspraak en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, veertiende druk, Deventer: Kluwer 2020, hoofdstukken I, II en XII. Studenteneditie. (NB: de 14e druk wordt in september 2020 verwacht.)

 • Artikelen uit juridische tijdschriften, beschikbaar gesteld via Brightspace

 • Rechtspraak, met digitale vindplaatsen beschikbaar gesteld via Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Wanneer er geen werkgroepen worden aangeboden, schrijft u zich dan in voor de hoorcolleges.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. R.P. Soullié

 • Bereikbaar via Secretariaat afdeling Ondernemingsrecht (contactgegevens zie hieronder)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/contact

 • Telefoon secretariaat: +31 (71) – 527 7381

 • E-mail: intellectueleeigendom@law.leidenuniv.nl