Prospectus

nl en

Jurisprudence and Public Law

Course
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak rechtstheorie en publiekrecht heeft tot doel u inzicht te geven in de centrale begrippen van het publiekecht, hun filosofische grondslagen en hun feitelijk functioneren in de politieke praktijk. In dat kader wordt aandacht besteed aan een aantal cruciale discussies uit de democratie- en staatstheorie: de grondslagen van de moderne staat, het wezen van de democratie, de verdediging van de democratie, de verhouding tussen rechtsstaat en democratie en de scheiding tussen kerk en staat. Daarbij zal ook voor de theorie van het publiekrecht relevante jurisprudentie behandeld worden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad, of de Refah v. Turkey- en de E.S. v. Austria-uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: u inzicht te geven in de fundamentele grondslagen en begrippen van de democratische rechtsstaat en u kritisch te laten reflecteren op deze grondslagen en basisbegrippen, tot uiting komend in een presentatie van een paper tijdens een van de colleges en een eind-essay of een eindpaper naar aanleiding van een van de onderwerpen die tijdens het vak aan bod zijn gekomen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de theorieën over de grondslagen van de moderne staat toelichten, weergeven en kritisch evalueren;

 • U kunt de fundamentele uitgangspunten van, en discussies over, de democratische rechtsstaat toelichten, weergeven en kritisch evalueren;

 • U kunt verschillende democratietheorieën, alsmede de theorieën over de verdediging van de democratie, toelichten, weergeven en kritisch evalueren;

 • U kunt de verschillende rechtsfilosofische en politiek-filosofische aspecten van de scheiding tussen kerk en staat toelichten, weergeven en kritisch evalueren;

 • U kunt in voor de theorie van het publiekrecht relevante jurisprudentie de rechtsfilosofische en politiek-filosofische aspecten herkennen en kritisch evalueren;

 • U kunt een gestructureerd betoog schrijven met een inleiding (met probleemstelling) middendeel en conclusie waarin u aan de hand van een navolgbare argumentatie op grond van de voorgeschreven teksten uw probleemstelling beantwoordt.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal: 5 à 4 uur

 • Naam docent: mr. drs. R. Blommestijn, prof. dr. P.B. Cliteur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de per week voorgeschreven stof bestuderen ten behoeve van de vereiste actieve deelname aan de discussies over de stof. Deelname aan de werkgroepen is verplicht; slechts een van de werkgroepen mag gemist worden.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het schrijven van een paper van 4000 woorden na afloop van het vak. In het paper wordt een onderzoeksvraag of probleemstelling ten aanzien van een thema dat tijdens de colleges aan bod is gekomen beargumenteerd beantwoord vanuit zowel een juridisch als rechts- en politiek-filosofisch perspectief.

 • Herkansing. Voor degenen die hun paper niet binnen de vastgestelde termijn inleveren of een onvoldoende hiervoor behalen, bestaat een herkansingsmogelijkheid. Voor de herkansingspapers wordt een algemene inleverdatum bekendgemaakt. In bijzondere gevallen kan daarvan afgeweken worden door een individuele afspraak te maken met de docent. Studenten die een onvoldoende hebben behaald bij de eerste kans hebben de keuze tussen het inleveren van een herziene versie van hun oorspronkelijke paper of een geheel nieuw paper.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de werkgroepen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur: zie Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. drs. R. Blommestijn

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.30

 • Telefoon: 071 - 527 5379

 • E-mail: r.blommestijn@LAW.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 16.30 uur en vrijdag 09.00 - 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl