Prospectus

nl en

Sanctierecht

Course
2020-2021

Update onderwijsvorm(en) d.d. 24-09-2020
Hoorcolleges
De hoorcolleges worden opgenomen en online geplaatst. In bepaalde weken wordt mogelijk gebruik gemaakt van een documentaire / film / (openbaar toegankelijk) online onderwijs van andere (buitenlandse) universiteiten.

Werkgroepen
De werkgroepen worden volgens de oorspronkelijke opzet zowel online als fysiek gegeven.

Andere onderwijswerkvorm(en)
De verplichte excursie naar een penitentiaire inrichting vervalt.


Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging, tenuitvoerlegging en effecten van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een criminologisch perspectief. Vanuit het eerste perspectief wordt aandacht besteed aan het zgn. penitentiaire recht, dat grofweg in twee delen uiteen valt:

 • het sanctierecht, oftewel het stelsel van rechtsregels dat aangeeft welke sanctie van overheidswege naar aanleiding van een strafbaar feit mag worden opgelegd;

 • het detentierecht, oftewel de wijze van tenuitvoerlegging, inclusief de rechtspositie van geïnstitutionaliseerde mensen.

Het tweede perspectief brengt ons o.a. bij de vraag welke effecten diverse sancties hebben t.o.v. de maatschappij (bereiken de sancties wel het beoogde doel) én t.o.v. de gesanctioneerde.

Bij de behandeling van beide perspectieven fungeren de straf(recht)theorieën als kernpunt bij beantwoording van de vraag naar de rechtvaardiging en het doel van het straffen in het algemeen. In het verlengde hiervan vormt het zoeken naar een evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, (anders gezegd; tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming), de rode draad bij dit vak. Het antwoord op deze fundamentele vragen wordt beïnvloed door internationale en maatschappelijke ontwikkelingen en hangt samen met eigen (juridische) normen. Daarom komen ook deze aspecten tijdens de cursus aan bod.

Leerdoelen

Doel van het vak: Doel van het vak is het bieden van kennis van en inzicht in het wettelijk stelsel en de (internationale) praktijk van het sanctioneren vanuit juridisch perspectief, kortgezegd het penitentiaire recht bestaande uit het opleggen en executeren van strafrechtelijke sancties, en vanuit criminologisch perspectief, met de nadruk op de effecten van sanctionering.

Een opsomming van de leerdoelen

 • U kunt de wisselwerking tussen de straftoemetingsbeslissing en -motivering en de ideeën hierover binnen de publieke opinie en de politiek verklaren;

 • U kunt de (huidige) systematiek en juridische vormgeving van sancties en de executie daarvan beoordelen tegen de (historische) achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen;

 • U kunt een betrokkene binnen het gevangeniswezen of een TBS-inrichting adviseren omtrent het detentierecht;

 • U bent in staat om met medestudenten een penitentiair position paper te schrijven, waarin u een wetenschappelijk werk kunt bespreken en becommentariëren vanuit het oogpunt van de ontwikkelingen in het sanctierecht.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de website.

Onderwijsvorm

Zie update bovenaan deze pagina!
Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Prof. mr. dr. P.M. Schuyt en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Naam docent: Prof. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het bestuderen van de voor de betreffende bijeenkomst verplichte literatuur en het maken van opdrachten. Om toegang te krijgen tot de werkgroep dienen de opdrachten voorafgaand aan de werkgroep te worden gemaakt en ingeleverd via Brightspace. Nadere informatie hierover, inclusief de deadlines voor het inleveren van de opdrachten, komt op de Brightspaceomgeving van het vak.

Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht, die kan bestaan uit het houden van een presentatie, individueel of in groepsverband.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Tijdens de onderwijsperiode wordt in groepsverband gewerkt aan een zogenaamd penitentiair position paper, dat apart wordt becijferd. Het cijfer voor dit paper telt voor 40% mee bij de bepaling van het eindcijfer en telt alleen mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het studiejaar 2020-2021. Daarna komt het te vervallen.

 • Iedere student is verplicht een excursie naar een penitentiaire inrichting bij te wonen. Het is de ervaring dat het bezoeken van de ruimtes waar gedetineerden verblijven, alsmede de informatie van en discussie met medewerkers van de inrichting en gedetineerden, de interesse, kennis en het inzicht van de studenten vergroten. Het bijwonen van een excursie is een (praktische oefening c.q.) voorwaarde om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk (eventueel online open boek) tentamen (60% van het eindcijfer).

 • Een penitentiair position paper (40% van het eindcijfer).

 • Voor beide onderdelen geldt dat compensatie mogelijk is van onvoldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer.

 • Voor beide onderdelen geldt een herkansingsmogelijkheid.

 • Voor wat betreft het penitentiair position paper geldt dat herkansing alleen mogelijk is in de vorm van aanpassing van de versie die als 'eerste kans' is ingeleverd voor de daarvoor geldende deadline. Voor die eerste versie moet ten minste het cijfer 4 en maximaal het cijfer 5 zijn behaald. Als deadline voor de herkansing van het position paper geldt de datum van het hertentamen om 12.00 uur.

 • Position paper heeft de status van praktische oefening.

Inleverprocedures
Zie de Brightspaceomgeving van het vak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort het verplichte studiemateriaal en hetgeen is behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • De literatuur wordt later bekend gemaakt via Brightspace.

 • Eventuele aanvullende literatuur, jurisprudentie en beeldmateriaal zoals opgenomen op de Brightspaceomgeving.

 • Een actuele, niet-geannoteerde Wetteneditie 2020-2021, bijv. Kluwer, SDU Vermande of Ars Aequi.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.18

 • Bereikbaarheid: Per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7526

 • E-mail: p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

 • Gedurende het onderwijs voor dit vak wordt een spreekuur gehouden (zie Brightspace).

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Straf(proces)recht.