Prospectus

nl en

Strafrechtelijk bewijs

Course
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER).

Beschrijving

Een belangrijk onderdeel van het stafprocesrecht is het bewijsrecht. Hiermee wordt gedoeld op het samenstel van in de wet opgenomen en in de praktijk gegroeide regels die de bewijsbeslissing in het strafproces normeren. In dit vak wordt ingegaan op de kenmerken van het Nederlandse wettelijk bewijsstelsel en de eisen die het strafrechtelijk bewijsrecht in de wet en jurisprudentie stelt, om deze vervolgens vanuit verschillende perspectieven te bestuderen en problematiseren. In dit verband is er in dit vak ruimschoots aandacht voor de interdisciplinaire dimensie van strafrechtelijk bewijzen en de theorievorming over bewijs uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie, de epistemologie en de statistiek. Tevens is er in dit verband aandacht voor de grondslagen van het strafrecht, de invloed van supranationaal recht op het terrein van het strafrechtelijk bewijsrecht en bewijsregels uit andere jurisdicties.

Leerdoelen

Doel Het doel is u meer diepgaand inzicht verschaffen in het strafrechtelijk bewijsrecht en de onderliggende concepten van ‘bewijs’ en ‘bewijzen’

Een opsomming van de leerdoelen:

 • U kunt ontwikkelingen op het terrein van het strafrechtelijk bewijsrecht en gangbare werkwijzen in de strafrechtspraktijk analyseren en problematiseren vanuit de (interdisciplinaire) theorievorming over feitenonderzoek en bewijs;

 • U kunt in een complexe casus het strafrechtelijk bewijsrecht toepassen en beslissingen over het bewijs motiveren;

 • U kunt in een complexe casus beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering in cassatie kans van slagen heeft;

 • U kunt de invloed van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het EU-recht op het strafrechtelijk bewijsrecht duiden en deze jurisprudentie/dit recht betrekken bij het oplossen van bewijsrechtelijke vraagstukken;

 • U kunt de verschillen tussen bewijsregels en benaderingswijzen van bewijs uit verschillende jurisdicties duiden en analyseren.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. J.G.H. Altena-Davidsen, dr. K.M. Pitcher en anderen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie te bestuderen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. J.G.H. Altena-Davidsen, dr. K.M. Pitcher (en anderen)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voor deelname aan de werkgroep is vereist dat u zich grondig heeft voorbereid door bestudering van de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie en voorafgaand aan de werkgroepen enkele casus, zaken of stellingen te bestuderen. Van u wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de onderwijsbijeenkomsten.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.F. Nijboer/P.A.M. Mevis, J.S. Nan en J.H.J. Verbaan, Strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen: Ars Aequi 2017.

 • Nader te bepalen studiemateriaal in de vorm van artikelen en jurisprudentie. Via Brightspace zal een lijst beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. K.M. Pitcher

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: B3.29

 • Bereikbaarheid: tijdens spreekuur (zie Brightspace)

 • Telefoon: (071) 527 5357

 • E-mail: k.m.pitcher@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.