Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Politiek (minor)

Course
2020-2021

Let op: deze cursusomschrijving is nog niet geheel up-to-date voor studiejaar 2019-2020. Een nieuwe versie met marginale wijzigingen volgt op korte termijn.

Beschrijving

De cursus geeft een inleiding in de internationale politiek vanuit een theoretisch perspectief. Als discipline houdt de internationale betrekkingen zich bezig met de studie van politieke interacties op mondiaal niveau. Daarbij zijn staten nog steeds de belangrijkste actoren, hoewel de invloed van bijvoorbeeld internationale gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties) en non-gouvernementele organisaties (zoals Amnesty International) ook is toegenomen. Hoe is het gedrag van deze en andere actoren te verklaren? Deze vraag staat centraal in de cursus. Verklaringen vanuit verschillende denkscholen, zoals het realisme, het liberalisme, en het constructivisme, komen uitgebreid aan bod. In de cursus worden de belangrijkste inzichten die deze theorieën te bieden hebben behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. Daarom zal er ook aandacht zijn voor specifieke kwesties en ontwikkelingen in de internationale politiek, zoals globalisering, regionalisme, terrorisme, oorlog en vrede, mensenrechten, armoede en ontwikkeling, en nucleaire non-proliferatie.

De cursus bevat ook werkgroepen ‘academische vaardigheden’ die erop gericht zijn om studenten te leren hoe zij wetenschappelijke teksten begrijpend kunnen lezen. Deze vaardigheid zal worden aangeleerd met behulp van een specifiek hiervoor ontwikkeld wetenschappelijk argumentatiemodel. De kerngedachte van dit model is dat de auteur van een wetenschappelijke tekst de lezer ergens van probeert te overtuigen. Dit gebeurt normaliter middels 7 retorische stappen: motief, doelstelling, hoofdconclusie, implicatie, ondersteuning, tegenargument en weerlegging. Als studenten deze retorische stappen in een wetenschappelijke tekst kunnen identificeren en aan elkaar kunnen relateren, dan hebben zij die tekst (voldoende) begrepen en zijn zij in staat de kern(elementen) ervan weer te geven. Tijdens de cursus zullen studenten verschillende opdrachten maken die erop gericht zijn om deze vaardigheid (op cumulatieve wijze) eigen te maken. De gebruikte teksten zullen gerelateerd zijn aan thema’s uit de internationale politiek. Daarnaast worden de werkgroepen ingezet om studenten te leren waar en hoe zij wetenschappelijke literatuur kunnen vinden alsmede waarom, wanneer en hoe zij in door hen geschreven teksten aan moeten geven schatplichtig te zijn aan anderen, omdat meer of minder direct van hun inzichten en gepubliceerde werk gebruik is gemaakt.

Leerdoelen

Doel 1: Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen.
Doel 2: Het kunnen reproduceren van politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van de internationale betrekkingen.
Doel 3: Het verwerven van de vaardigheid om academische teksten te lezen, analyseren en begrijpen door middel van een argumentatiemodel.
Doel 4: Het verwerven van de vaardigheid om literatuur te zoeken en om op correcte wijze te citeren en te verwijzen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Toetsing

  • 60% eindtentamen

  • 40% schriftelijke opdrachten

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Studiemateriaal

Hoorcolleges:
Baylis, J., Smith, S. & Owens, P. (eds.) (2017). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (7th edition). Oxford: Oxford University Press.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster

N.B. roosters voor het academisch jaar 2019-2020 zullen vanaf juni zichtbaar zijn via de link