Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Overgangsregelingen

Vak
2015-2016

Organisatie & Management
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma vanaf collegejaar 2015-2016 zal het vak Organisatie en Management (O&M) worden vervangen door het vak Management and Performance (M&P). Omdat het hier zeer vergelijkbare vakken betreft komt er voor O&M geen andere overgangsregeling. Studenten die dit vak in academisch jaar 2014-2015 niet hebben gehaald moeten in academisch jaar 2015-2016 het vak M&P volgen in Blok 1. Omdat vorm van toetsing en de weging van beide onderdelen voor beide vakken gelijk is, blijven deelcijfers die zijn behaald voor O&M uit academisch jaar 2014-2015 wel geldig voor M&P.

Decision Making and Rational Choice (DM&RC)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma vanaf collegejaar 2015-2016 zal het vak DM&RC van het tweede naar het derde jaar van het Bachelor programma worden verplaatst. Bovendien zal het vak niet langer deel uitmaken van de minor Overheid & Samenleving. Academisch jaar 2015-2016 zal een overgangsjaar zijn waarbij dit vak alleen nog voor bepaalde groepen studenten in een andere vorm zal worden aangeboden.
Voor minorstudenten betekent dit het volgende:

  • Minorstudenten die DM&RC in academisch jaar 2014-2015 wel gevolgd hebben (dat wil zeggen: zij hebben examens afgelegd) maar het niet hebben gehaald, kunnen deelnemen aan de overgangsregeling in academisch jaar 2015-2016.

  • Minorstudenten die in academisch jaar 2015-2016 aan de minor beginnen of het vak DM&RC vorig jaar niet hebben gevolgd (dat wil zeggen: zij hebben geen examens afgelegd) kunnen geen gebruik maken van de overgangsregeling. Zij volgen hiervoor in de plaats het vak Comparative Government in International Perspective.

Overgangsregeling

Voor diegenen die dit vak nog niet hebben afgerond zal een overgangsregeling van kracht worden in collegejaar 2015-2016. Deze luidt als volgt:
Een herkansing is mogelijk voor de becijferde onderdelen van dit vak. Dit gaat om opdracht 5 van de wekelijkse opdrachten en het eindpaper. Beide onderdelen dienen een voldoende te zijn. De overige wekelijkse opdrachten dienen niet opnieuw ingediend te worden. Het cijfer voor opdracht 5 telt 20% mee voor het eindcijfer en het eindpaper voor 80%. In het geval dat voor opdracht 5 in het academisch jaar 2014-2015 een voldoende is behaald door een student, dan dient alleen het eindpaper herkanst te worden. Studenten dienen zich tijdig in te schrijven via uSis en tevens aan te melden op Blackboard. Inschrijving voor uSis kan tot een week voor aanvang van het vak en 10 dagen voor het tentamen.

Werkwijze

Er zal geen serie van zeven hoorcolleges worden aangeboden in collegejaar 2015-2016. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak moeten herkansen en willen afronden het volgende ter vervanging worden aangeboden:
1 De studenten krijgen via een nieuwe Blackboard site van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2014-2015. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.
2 Er zal voor de studenten twee bijeenkomsten van 1,5 uur worden georganiseerd in het midden en aan het eind van blok 3 waarin het volgende zal gebeuren:

  • Studenten bereiden zich voorafgaand aan iedere bijeenkomst goed voor, door de stof uit jaar 2014-2015 grondig te bestuderen. Een goede voorbereiding van studenten op deze bijeenkomsten zal noodzakelijk zijn om het vak te halen. Alleen op basis van gedegen voorkennis kunnen dergelijke bijeenkomsten kans van slagen hebben omdat uiteraard niet alle stof uitvoerig behandeld kan worden in zo’n kort tijdsbestek. Zorg dus dat je alle stof goed hebt bestudeerd voordat je naar de bijeenkomsten komt;

  • Docenten verzorgen een interactief college bestaande uit een korte herhaling van de hoofdthema’s en onderwerpen van het vak;

  • Studenten krijgen tijdens beide colleges ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de stof in een Q&A sessie;

  • Bijeenkomst 1 betreft de stof uit week 1 t/m week 4. Bijeenkomst 2 betreft de stof uit week 5 t/m week 7.

  • Ook voor deze overgangsregeling geldt een herkansingsmogelijkheid in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 3.