Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek: straattaal, tussentaal, social media en meer

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Is er nog sprake van één variëteit van het Standaardnederlands nu Vlaamse tv-series in Nederland ondertiteld worden en omgekeerd? In dit vak bespreken we actuele thema’s uit de sociolinguïstiek. We analyseren moderne en historische gevallen van taalvariatie en de interne en externe factoren die de variatie kunnen verklaren. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van genre, medium en modus (gesproken of geschreven). Beïnvloedt de keuze voor een bepaald medium of genre het taalgebruik? Leiden technologische veranderingen tot taalverandering? Of tot taalverloedering? Hoe scherp is de scheidslijn tussen gesproken en geschreven taalgebruik? Wat is de impact van social media op taal? En van televisie? We zullen ook zien dat er historische parallellen zijn met de opkomst van ooit nieuwe media zoals het schrift.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je

 • mondeling en schriftelijk reflecteren op en rapporteren over taalvariatie en de externe factoren die erop van invloed zijn, in het bijzonder genre, modus en medium;

 • gevorderde wetenschappelijke literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen;

 • een beperkt onderzoek uitvoeren en er volgens de geldende regels verslag van doen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Bijdrage aan het college in discussies en in het bijzonder d.m.v. presentaties (20%)

 • Afsluitend werkstuk (80%)

 • Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Herkansing

Het werkstuk kan herkanst worden. Wanneer de bijdrage aan het college tot een onvoldoende resultaat leidt, moet een vervangende opdracht worden gedaan.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen/werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen/werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur bestaat uit artikelen en zal bekend worden gemaakt via Brightspace. Enkele titels zijn:

 • Jurgen Jaspers (2006): 'Marokkaanse jongens en het Algemeen Nederlands’. In: Nederlandse Taalkunde 11, p. 258-285.

 • Linda van Meel, Frans Hinskens & Roeland van Hout (2014): ‘Variation in the realization of /ɛi/ by Dutch youngsters: from local urban dialects to emerging ethnolects?’ In: Dialectologia et Geolinguistica, 22, p. 46.-74.

 • Remco Knooihuizen & Oscar Strik (2014): ‘Relative productivity potentials of Dutch verbal inflection patterns’. In: Folia Linguistica Historica 35, p. 173-200.

 • Chloé Lybaert (2014): ‘Perceptie van tussentaal in het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Een experimentele benadering van saillantie’. In: Nederlandse Taalkunde 19, p. 185-219.

 • Gijsbert Rutten (2008): ‘Standaardvariatie in de achttiende eeuw. Historisch-sociolinguïstische verkenningen’. In: Nederlandse Taalkunde 13, p. 34-59.

 • Hans van de Velde & Roeland van Hout (2003): ‘De deletie van de slot-n’. In: Nederlandse Taalkunde 8, p. 93-114.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke informatie via de docent: Mw. dr. T.A. Simons
Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 2.03b) – 071-527 2129.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen