Studiegids

nl en

Scriptie MA Neerlandistiek: Nederlandkunde

Vak
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In de MA-scriptie doen studenten verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek op het gebied van een van de vijf specialisaties: Nederlandse taalkunde, Moderne Nederlandse letterkunde, Oudere nederlandse letterkunde, Nederlandkunde of Taalbeheersing van het Nederlands. De omvang ervan is 20 ec wat neerkomt op 17.000 – 20.000 woorden.

Leerdoelen

De student moet zelfstandig een probleemstelling kunnen formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van de kennis binnen het vakgebied. De student moet ook blijk geven in staat te zijn om op basis van de secundaire wetenschappelijke literatuur op een analytische en kritische wijze verslag te doen van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een vakgebied en om ook meer complexe begrippen/methoden van een discipline op inzichtelijke wijze toe te passen op een corpus van – al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – materiaal. De student moet daarnaast ook zelfstandig een scriptieschrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing en weging

De eerste lezer, doorgaans een docent van de opleiding Nederlandkunde, is verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van de scriptie. De tweede lezer stelt in overleg met de eerste lezer een cijfer voor de scriptie vast. De student moet de scriptie verdedigen tijdens het eindgesprek met de examencommissie (de eerste en de tweede lezer).

Literatuurlijst

Wordt besproken met de docent.

Inschrijven

Bij de desbetreffende docent, afhankelijk van de specialisatie:

Voor de specialisatie Nederlandkunde: Nederlandse letterkunde en Vaderlandse geschiedenis: Dhr dr. Rick Honings Nederlandse taalkunde: Mw Dr. Johanneke Caspers Nederlandse kunstgeschiedenis: Mw Dr. Marion Boers

Contact

Algemene informatie: Specialisatie Nederlandkunde: Mw. drs. Irena van Kampen-Zagar, studiecoördinator

Opmerkingen