Studiegids

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur:

 • verstedelijking en staatsvorming,

 • renaissances in kunst en letterkunde,

 • revoluties in wetenschap en filosofie,

 • de opkomst van universiteiten en drukpers,

 • contacten met de wereld buiten Europa

 • de scheuring van de christelijke wereld.
  Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van zes studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
  Specifieke weekindeling wordt nader bekend gemaakt.

Leerdoelen

 • Kennis van een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

 • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

 • Inzicht van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

 • Leren formuleren van een stelling op basis van wetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Gemengd hoor- en werkcollege: er is aanwezigheidsplicht

Er bestaat voor deze cursus een aanwezigheidsplicht. Docenten houden een presentielijst bij. Als je niet aanwezig kunt zijn dan meld je je af via e-mail bij de coördinator van de cursus, Dr.S de Beer (dus niet bij de docent van die week).

Studielast

140 uur= 5 EC 26 uur college 114 uur literatuurstudie en zes deelopdrachten

Toetsing

6 leesopdrachten

We vragen studenten om ieder boek te lezen voorafgaand aan de colleges waarin het wordt behandeld.

Voor het eerste college bestaat de opdracht uit het formuleren van
A. Antwoorden op vier vragen (max. 250 woorden per vraag)

Voor het tweede college bestaat de opdracht uit het inleveren van
B. Een Powerpoint slide over a òf b: a. de transitie of transformatie in de historische context (ofwel: wat veranderde er nu in de beschreven periode?) b. de historiografische benadering van het boek (ofwel: hoe ‘framet’ dit boekde transitie? welke concepten gebruikt de auteur voor deze transitie, en wat zegt dit over de eigen periode van deze auteur, en mogelijk voor ons nu?

Becijfering

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de zes leesopdrachten. Je krijgt van iedere docent een cijfer voor A+B. Als je een leesopdracht niet op tijd inlevert dan krijg je een nul voor die bepaalde week. De weging binnen elke opdracht is als volgt: 50% voor de 4 vragen, 50% voor de slide. Deelcijfers worden telkens binnen 3 weken via Brightspace bekend gemaakt.

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de deelopdrachten; elke opdracht telt voor 16,7% mee.

Herkansing

Bij een onvoldoende (5,49 of lager) mag de student de leesopdracht met het laagste cijfer overdoen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt via Brightspace
De boeken zullen in de UB apart worden gezet op een collegeplank maar het verdient aanbeveling ze aan te schaffen. Sommige boeken zijn ook online beschikbaar.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

De cursuscoördinator Dr.S de Beer.

Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.