Studiegids

nl en

Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Net als in het eerste integratieve project analyseren studenten in dit vak in kleine groepen zelfstandig een bestuurlijk-economisch vraagstuk. Zij doen verslag van hun onderzoek in een paper. Centraal staat het thema Bedrijfsmatig werken in de publieke sector.

Van publieke en semi-publieke organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Het kijken naar de prestaties van publieke organisaties is een manier om te bezien in hoeverre deze organisaties goed werk leveren.

Running government like a business lijkt hierbij vaak het devies te zijn. Door bedrijfsmatig te werken moeten publieke organisaties goede prestaties leveren, op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren.

Het onderzoek kiest een onderwerp op het terrein van bedrijfsmatig werken, kiest daarbij de invalshoek van de prestaties en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse. Het onderzoek is kwantitatief van aard en probeert de gevonden resultaten te verklaren. Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn Bezuinigingen en prestaties (bijvoorbeeld: Het gedrag van managers van publieke instellingen die proberen de prestaties van hun organisatie op peil te houden tijdens bezuinigingen. Of: de gevolgen van bezuinigingen voor de prestaties van publieke organisaties), Prestaties in het onderwijs (bijvoorbeeld: Wat zijn de belangrijkste voorspellers van prestaties in het onderwijs?) en Productiviteit in de publieke sector, zoals in de zorg of bij de veiligheid (bijvoorbeeld: Verschillen in (de ontwikkeling van) de productiviteit van ziekenhuizen of van penitentiaire inrichtingen).

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Heeft de student een tweede zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op economisch terrein;

 • Heeft de student zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van (sociaal-)economische en bestuurlijke informatie;

 • Is de student in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken met uitgesproken economische componenten te onderzoeken;

 • Is de student in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit:

 • Inleidend hoorcollege

 • Werkgroepen (met presentaties)

 • Individuele begeleiding

 • Zelfstudie

De werkcollegebijeenkomsten en bijeenkomsten voor groepsbegeleiding zijn verplicht. Je mag geen bijeenkomsten missen.

 • Totale studielast: 140u

 • Contacturen: 19u

 • Zelfstudie: 121u

Toetsing en weging

 • Eindversie paper: 100% van het eindcijfer.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.
Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Drs. A.P. Ros
E-mail:a.p.ros@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen