Studiegids

nl en

Organisatietheorie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Organisatie en management zijn belangrijke thema’s binnen de bestuurskunde. Het openbaar bestuur bestaat immers uit verschillende organisaties en heeft daarnaast met heel veel organisaties te maken. Wie inzicht wil krijgen in het functioneren van het openbaar bestuur, zal daarom ook inzicht moeten hebben in de structuur en het management van organisaties.

In de cursus Organisatietheorie maken studenten kennis met de voor de bestuurskunde belangrijkste theorieën over organisaties aan de hand van verschillende teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. De geselecteerde bijdragen hebben betrekking op klassieke teksten van de grondleggers van de organisatietheorie (Weber, Taylor), op de human relations en de human resources benadering, de contingentiebenadering, institutionele benaderingen, benaderingen die coördinatievraagstukken centraal stellen, en benaderingen waarin de relatie tussen organisatie en maatschappij centraal staat. Bij de bespreking van de theorieën wordt in het bijzonder ingegaan op de betekenis ervan voor de analyse van publieke organisaties. Op deze manier legt de cursus Organisatietheorie een belangrijke disciplinaire basis binnen de leerlijn organisatie en management van de opleiding Bestuurskunde.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen de studenten:

  • enkele van de belangrijkste en meest vormende auteurs, begrippen, theorieën en inzichten uit de organisatietheorie benoemen en toelichten.

  • zelfstandig in hoofdlijnen de belangrijkste theorieën reproduceren.

  • de aangedragen theorieën en inzichten begrijpen in het licht van (actuele) casuïstiek in publieke en private organisaties.

  • de aangedragen theorieën en concepten toepassen op een concrete casus en hun bevindingen daarover schriftelijk rapporteren.

  • een peer review van elkaars werk uitvoeren en daarover schriftelijk en mondeling communiceren.

  • schriftelijk rapporteren volgens gangbare academische richtlijnen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Eén maal per week hoorcollege en één maal per week werkcollege. In de hoorcolleges geeft de docent een algemene toelichting op de leerstof en de literatuur. In de werkgroepen gaan we in op de leesstof van de week, leggen we de verbinding tussen theorie en de praktijk in organisaties door middel van de analyses van cases en bespreken we de onderdelen van de eindpaper aan de hand van onderlinge peer review.

De werkcolleges zijn verplicht voor alle studenten. Studenten mogen één werkgroep missen, maar dienen dan een vervangende opdracht worden gemaakt. Studenten die twee of meer werkgroepen missen, voldoen niet aan de aanwezigheidsplicht van het vak en kunnen derhalve het werkgroepcijfer van dit vak niet meer halen. Dit geldt dus voor de studenten in de reguliere Bachelor Bestuurskunde, maar ook voor keuzevakstudenten. Keuzevakstudenten dienen zichzelf in uSis in te schrijven voor de werkgroepen.

Contacturen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur
Contacturen werkcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur
Tentaminering: 5 uur
Overige uren (107 uur): zelfstudie en (met begeleiding) opdrachten/werkstukken maken, etc.

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 50% van het eindcijfer bepaalt, en deelname aan de werkgroepen, werkgroepopdrachten, een peer review, en een eindpaper, die in totaal 50% van het eindcijfer bepalen. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van beide deelcijfers (tentamencijfer en werkgroepcijfer). N.B.: beide deelcijfers dienen afzonderlijk minimaal een 5,5 of hoger te zijn.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Michael J. Handel (2003). The Sociology of Organizations. Classic, Contemporary, and Critical Readings. Thousand Oaks, California. ISBN: 9780761987666.
Daarnaast maken we in de cursus gebruik van enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn of die via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
1e jaar bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in uSis inschrijven voor een werkgroep waar nog plaats is.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

B.J.T.H. Bernards: b.j.t.h.bernards@fgga.leidenuniv.nl
070-8009014

Opmerkingen